bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Bijbel > Gij zult u geen gesneden beeld maken
  Aad  41. Geplaatst op 28 april 2006 om 11:16 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Ik wil en hoef geen kans te maken bij een of andere religie wat niet op waarheid berust, er is maar een waarheid........dat is jezus dat leeft

  Turk  42. Geplaatst op 28 april 2006 om 18:35 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

ja wij leven ook aad

  Sinbad  43. Geplaatst op 30 april 2006 om 12:44 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Weledelgestrenge heer Aadje Cornaatje,

Als er een duif in je gezicht zou poepen dan zal je denken dat het regent?
Of je zal denken dat de heere Jezus in de hemel een slagroomsoesje naar je gezicht heeft gesmeten.
Als God ons heeft geschapen heeft hij ook de geslachtsdelen eraan geplakt..Denk je nou echt dat Jezus zn geslachtdeel alleen zat te gebruiken om te piesen....dat ding hangt daar niets voor niets...moet je kijken hoeveel priesters zoals in de zogenaamde land of freedom the USA kinderen heeft misbruikt de aantal is zeeeeer hoog...vind je het gek, dit komt grotendeels omdat ze niet mogen trouwen (of niet trouwen) van het/ hun geloof? of omdat heere Jezus van vlees en bloed zoals jij en ik dus ook nooit een relatie zou hebben gehad, en blijkbaar zn moeder ook niet....en zn vader Jozef was ook niet zn vader????? wie dan wel? haar buurman of de melkboer? probeer a.u.b. natuurlijk te blijven..
Ga zo door Aad binnekort schrijf jij een nieuwe bijbel/boek.

Groetjes Sinbad en de 7 zeerovers...  Aad  44. Geplaatst op 01 mei 2006 om 12:02 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Neem jezus aan je leven en je zonden zullen vergeven worden

  Dave  45. Geplaatst op 01 mei 2006 om 17:35 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 01 mei 2006 om 12:02 schreef Aad het volgende:
Neem jezus aan je leven en je zonden zullen vergeven wordenHet aanbidden van Jezus,vzmh, is het aanbidden van een afgod.Genesis 10: 8-9-10 En Kusch verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op aarde; hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren… En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

De profeet Micha noemt Assyrië het land van Nimrod. Nimrod was een nakomeling van Noach’s zoon Cham en was een geweldig jager die zich tegenover de Here opstelde. Hij was de eerste die ‘een gewelddadig gezag en heerschappij" vestigde, de eerste despoot, "de grondlegger van alle koningschap en tirannie. In een groot aantal bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel/Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Babel, wat in het Hebreeuws "Verwarring" betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’wat betekent: poort van God. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Reeds vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. Inplaats van zich op Gods bevel over de aarde te verspreiden, streefde de mens naar centralisatie en bouwde ze een stad om haar eigen glorie te onderstrepen. Gaf deze stad de beloofde veiligheid, een weg naar de Hemel of redding tegen Gods Toorn?

Genesis 11:4 Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

Het gaat hier duidelijk om menselijke ambities zoals in later tijden ook elders op aarde tot uitdrukking is gekomen in de bouwwerken van de verschillende beschavingen. De Bijbel leert dat God onaangenaam was getroffen door de hoogmoed en de uitwassen van de mens toen Hij zag waar ze in Babel mee bezig waren. Hier werden de machten van het kwaad samengetrokken. Hier lag satans kwade bedoelingen met de mens, de bakermat van alle valse godsdiensten en andere demonische invloeden. Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als "Hij die de mensen deed rebelleren tegen God" was de uitvoerende macht van satans plannen. Hij liet de toren bouwen die reikte tot aan de hemel. Deze toren was bedoeld om als reddingsplaats te dienen voor het geval God opnieuw mocht besluiten een watervloed over de aarde te brengen. Nimrod dacht op deze manier af te kunnen rekenen met Gods Macht. De stad Babel was verder voorzien van een 28 meter brede en 105 meter hoge verdedigingsmuur waarin 150 poorten toegang tot de stad gaven. Op deze nimmer geëvenaarde muur stonden 250 torens van 30 meter hoogte. Om de stad lag een brede gracht en midden door de stad stroomde de rivier de Eufraat die het gehele jaar door zorgde voor voldoende water. Volgens een overlevering was er in de stad een voedselvoorraad aangelegd waarvan de gehele bevolking ca 20 jaar kon leven.

Semiramis "koningin des hemels"

Alles was erop gericht de eventuele aanvallen van God het hoofd te kunnen bieden. Nimrod’s bouwactiviteiten hadden tot gevolg dat de bevolking hem als een god ging zien. Als antwoord hierop stichtte hij een nieuwe godsdienst waarin geen plaats meer was voor de ware enige God. Hij bracht de mensen, dikwijls met bruut geweld, tot aanbidding van zon, maan en sterren, verpersoonlijkt in hemzelf, zijn vrouw, zijn bloedverwanten en zijn voornaamste volgelingen. Vanuit Babel verspreiden zich de giftige zaden van zijn valse godsdienst over de aarde. Een Babylonische overlevering vertelt dat Nimrod was getrouwd met Semiramis. Volgens de legende beheerde zij een herberg, hoewel Joodse verhalen vertellen dat zij een bordeelhoudster was. Men is het er wel over eens dat zij een machtige heks was die samen met haar man de grote Pagan-religie stichten. De legende verhaalt dat zij als dochter van een gewone sterveling en van de godin Derketo geboren werd. In de woestijn te vondeling gelegd werd zij door een herder gevonden en opgevoed. Zij zou op bovennatuurlijke wijze zwanger zijn geraakt van Nimrod die na zijn dood was overgegaan naar het rijk der goden en toen vereerd werd als hoofdgod Marduk en uitgeroepen tot de rijksgod van de Babyloniërs en beschermer der koningen.

De naam Marduk ( in de bijbel Merodak) stamt af van het Soemerische ‘Amar-Oetoek’ hetgeen ‘zonnekalf’ betekent. Marduk was tot de 6e eeuw v. C. de meest vereerde godheid van Babylon.Oorspronkelijk was hij alleen de god van de voorjaarszon maar hij werd later door Hammoerabi tot oppergod verheven en opgenomen bij de oppergoden van het Soemerisch-Akkadische pantheon.

Semiramis baarde een zoon, zeer schoon van uiterlijk en gestalte, die Ninus genoemd werd. In de Bijbel is hij bekend als Tammuz en bij de Egyptenaren als Horus. Tammuz werd volgens de geschiedenis geboren op 25 december (gelijk de kerkelijke geboordte datum van Jezus,vzmh, door de kerk op deze datum geplaats). Door het baren van dit ‘onbevlekte kind’ kreeg, verkreeg Semirames de titel ‘Koningin des hemels’. Volgens de overlevering was hij een reïncarnatie van Nimrod. Het bijgeloof ontstond dat Ninus telkens in de "hete maand" stierf om vervolgens elk voorjaar weer tot leven te komen. Hierdoor werd hij op den duur beschouwd als heiland en verlosser van zijn volk, precies zoals satan zich dat had voorgesteld en zoals de leer ook in het christendom zich heeft genesteld.

Doordat ook zijn moeder een goddelijke status had meegekregen ontstond de basis van de "Moeder/kind" cultus, waarin de moeder een steeds belangrijker rol ging vervullen. Zij werd het favoriete object van aanbidding en geleidelijk aan tot "moeder der goden" en "Koningin des Hemels." In deze rollen stond zij bekend als Astharoth, Asjtarte (Isjtar), de hemelse Afrodite of Venus, de Egyptische Isis en Maria van de kerk van Rome. Zij werd de heilige moeder, de grote hemelse beschermvrouwe, de bron van alle voorspoed. De cultus rond haar persoon verspreidde zich vanuit Babylon over de hele wereld. Door de spraakverwarring zijn bij veel volken Nimrod en Semirames en het kind Tammuz bekend onder verschillende benamingen. Bijzonder is wel dat het verhaal van de onbevlekte geboorte bij allemaal gelijk is. In India waren moeder en kind bekent onder de namen Isi en Iswara (dat is vandaag nog zo). In het oude Rome stonden zij bekend als Fortuna en Jupiter, in Griekenland als Ceres) de moeder met de baby aan haar blote borst) of als Irene, de godin van de vrede met de kleine Plutus in haar armen. In China tenslotte kende men haar als Shing Moo, de heilige moeder, afgebeeld met een kind in haar armen en een stralenkrans rond haar hoofd. De hedendaagse afbeelding van de madonna met het kind gaat direct op deze Babylonische voorstelling terug. Oude geschriften, beelden, tekeningen en afgodenbeelden laten één en dezelfde vrouw zien, Semiramis. De rooms-katholieke missionarissen waren stomverbaasd te ontdekken dat zelfs in Tibet, China en Japan een tegenhanger van de Madonna en haar kind, toegewijd werd aanbeden alsof ze in Rome zelf waren.

Als vrouwelijke godheid werd Semirames ook wel Baalti genoemd. In het Latijn werd het als ‘Mea Domina’vertaald. Deze naam werd de naam Madonna. Een naam waar tegenwoordig Maria mee bedoeld wordt. De overlevering vertelt dat Semiramis ervoor zorgde dat Babylon verder werd uitgebreid en versterkt. Zij liet prachtige paleizen bouwen met hangende tuinen. Maar zij was ook degene die duizenden mensen offerde aan de Zonnegod Baäl, door middel van kruisiging naar de zon gericht of rituele verbranding. Haar methode van kruisigen werd later door de Romeinen overgenomen. De brandoffers vonden plaats voor een reusachtig standbeeld van een gehoornde god, die bij de Ammonieten bekend stond als Moloch. Soms stond er voor Moloch een altaar of had hij een holte in zijn buik waar een groot vuur werd gestookt, waar de eerst geborene zonen van Babylon in werden gegooid. Vaak werd Moloch voorzien van metalen handen die roodheet werden gestookt en waarop de baby’s werden gelegd.
De drie-eenheid is een heidens symbool en heeft zijn intrede gedaan onder het Romeins bewind tijdens het ontstaan en formuleren van het hedendaags Christendom wat totaal verschillend is als wat Jezus,vzmh, leerde en wat de eerste monotheistische christenen leerde en geloofde. Deze zijn allemaal uitgeroeid en vervolgd door Rome (de drie-eenheid) en zo is het reeds in vervulling gegaan dat de ware monotheistische christenen "opgenomen zijn in de hemel" en sindsdien zijn er dus geen echte christenen meer maar christenen die de drie-eenheid aanbidden en een vervalst boek en leerstellingen en overleveringen volgen van mensen. De echte christenen zijn dus eigenlijk Moslims, (zij die zich onderwerpen aan Gods Wil alleen)


Openbaring 18:4-5 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Onthoud markus 12
29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, ONZE GOD, is de ENIGE Heer; 30 heb de Heer, UW GOD, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij ALLEEN IS GOD en er is GEEN ANDER GOD dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het KONINGKRIJK VAN GOD.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.


Het aanbidden van Jezus,vzmh, is gelijk het aanbidden van een afgod. Kan iets geschapens gelijk zijn aan de schepper?

Dave Abdellah
Ik getuig God=1 en Mohammed,vzmh, is zijn LAATSTE profeet.

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Dave op 01 mei 2006 om 17:37:38  Aad  46. Geplaatst op 02 mei 2006 om 13:15 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Blijf maar in die waan zo kom je nooit in d hemel

  Turk  47. Geplaatst op 04 mei 2006 om 17:09 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

als je gelooft dat de mens""(profeet)jezus'"de zoon van god is dan kom je zeker in de hel aad..

  Theo Bert  48. Geplaatst op 16 augustus 2016 om 17:37 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Er is leven na de dood: Wetenschappers onthullen schokkende bevindingen uit baanbrekend onderzoek

Het leven na de dood is "bevestigd" door wetenschappers die hebben ontdekt dat bewustzijn blijft zelfs zodra een persoon is overleden.
In een grootschalige studie van meer dan 2.000 mensen, Britise techneuten bevestigd dat gedachten niet dragen nadat het hart stopt.

Het schokkende onderzoek heeft ook het meest overtuigende bewijs ontdekt van een" out of body" ervaring voor een doodverklaarde patiënt.

Er werd geloofd hersenen activiteit stopten 30 seconden nadat het hart gestopt is met pompen van bloed door het lichaam, en dat daarmee ook bewust ophoudt.

Echter, de studie van de Universiteit van Southampton geeft aan dat mensen nog steeds het bewustzijn ervaren gedurende maximaal drie minuten nadat ze waren uitgesproken dood waren. De onderzoeker Dr Sam Parnia zei: "In tegenstelling tot de perceptie, is dood niet een specifiek moment, maar een potentieel omkeerbaar proces dat optreedt na elke ernstige ziekte of ongeval dat ervoor zorgt dat het hart, de longen en de hersenen ophouden te functioneren .

"Als pogingen worden gedaan om dit proces om te keren, wordt aangeduid als 'hartstilstand', maar als deze pogingen niet lukken is dat 'de dood' genoemd."

Van de 2060 patiënten uit Oostenrijk, de VS en het VK geïnterviewd voor de studie die een hartstilstand hadden overleefd, zei bijna 40 procent dat ze herinneren aan een bepaalde vorm van bewustzijn nadat zij klinisch waren doodverklaard.

Dr Parnia vervolgde: "Dit suggereert in eerste instantie meer mentale activiteit van mensen , maar dan verliezen zij hun herinneringen na terugkomst, mogelijk als gevolg van de effecten van hersenletsel of sedativa op het geheugen. Van degenen die zeiden dat ze enig besef hadden ervaren, was op slechts twee procent hun ervaring in overeenstemming met het gevoel van een buiten het lichaam ervaring - in dat geval men voelt zich volledig op de hoogte en kan horen en zien wat er om hen heen gebeurt na de dood.

Bijna de helft van de respondenten zei dat zij van die ervaring niet bewust waren , maar eerder van angst beleefden.

Echter, de meest belangrijke bevinding van het onderzoek is dat van een 57-jarige man, dit is misschien wel de eerste bevestigde buiten het lichaam ervaring van een patiënt.
De man was in staat om te herinneren met angstaanjagende nauwkeurigheid wat er om hem heen gebeurde nadat hij tijdelijk'stierf' .

Dr Parnia vervolgde: "Dit is belangrijk, want het is vaak aangenomen dat de ervaringen in verband met de dood waarschijnlijk hallucinaties of illusies die zich zowel voor het hart stopt of na het hart is met succes hernieuwd, maar niet een ervaring die overeenkomt met de 'echte' gebeutenis wanneer het hart niet klopt.

"Bij geval, het bewustzijn bleek er te zijn tijdens een periode van drie minuten toen er geen hartslag was.
"Dit is paradoxaal, omdat de hersenen meestal ophouden te functioneren binnen 20-30 seconden van het hart stoppen en niet opnieuw te hervatten totdat het hart op nieuw pompt.

"Bovendien, de gedetailleerde herinneringen van het visueel bewustzijn zijn dit geval waren in overeenstemming en geverifieerd met gebeurtenissen."
citaat .. http://www.express.co.uk/news/science/6 ... king-study

_________________
Jezus, in het Hebreeuws Yeshoea, betekent van God is het heil, God redt. Jezus maakt zijn naam waar.
Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4, 5

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X