bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Andere religies > De betekenis van: "Moehammad Ar-Rasoel-Allâh"
  Selima El A..  1. Geplaatst op 10 mei 2006 om 09:12 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De betekenis van: "Moehammad Ar-Rasoel-Allâh"


De essentie, de kern van de Islam ligt in de ‘Shahada’ (geloofsgetuigenis):

“Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is”

Zoals we in voorgaande stuk "De betekenis van La ilaha il-Allah" hebben gelezen betekent het getuigen van ”Asjhadoe allâ ilâha il-Allah”, ik getuig dat er geen ilah (god) is behalve Allah. Dit houdt in dat je alleen alles omwille van Allah (swt) doet en van iets of iemand houdt omwille van Allah (swt). Je houdt alleen van Allah (swt) en van niets of niemand anders. De ilah (god) is diegene of datgene waar je aan gehoorzaamt, waar je van houdt, waar je vrees voor hebt en waar je al je hoop op vestigt. Het complete ”houden van” voor Allah (swt) is het houden van alles waar Allah (swt) van houdt en het haten van alles wat Allah (swt) haat.
Als iemand van iets houdt wat Allah (swt) haat of andersom, als iemand iets haat waar Allah (swt) van houdt is zijn Tawhied niet compleet evenals zijn sidq dit niet is.

”Sidq” betekent: Sterke wil om iets te doen. Het is doorzettingsvermogen. De dienaar (gelovige) zet al z’n krachten in en spant zich tot het uiterste in om te doen wat Allah (swt) zegt en te laten wat Allah (swt) verbiedt. Hij is niet lui in zijn aanbidding. Hij blijft met al zijn vermogens werken op de weg van de Islam.

Als iemand dus van iets houdt wat Allah (swt) haat of iets haat waar Allah (swt) van houdt heeft hij een deel van shirk in zichzelf. Zoveel of zo groot als zijn haat of ”houden van” waar hij juist niet van moet houden of wat hij niet moet haten. Allah (swt) zegt in de Qor’aan

”Dat is omdat zij dat wat de toorn van Allah opwekte volgden en zij dat wat Zijn behagen opwekte haatten. Toen deed Allah hun werken verloren gaan.” (Soerah Mohammed 47 aya 28)

Iemand kan alleen maar voordeel verkrijgen en er beter door worden, als diegene weet wat de Shahada echt betekent:

1) De betekenis van Nafi en Ithbat (bevestiging en ontkenning, raadpleeg hiervoor het eerste artikel "De betekenis van La ilaha il-Allah")
2) In de Shahada gelooft en de Shahada totaal accepteert.
3) Totaal handelt en werkt volgens de Shahada

Degene die de geloofsgetuigenis zegt zonder besef van de hiervoor vermelde zaken is djahil (onwetend). Dus dit is degene die de Shahada zegt zonder kennis, zonder er volledig in te geloven en zonder er naar te werken.
Allah (swt) zegt: ”Zeg (O Mohammed): “Als jullie echt van Allah houden volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 31)

Deze aya is een duidelijk bewijs dat houden van datgene wat Allah (swt) haat en haten waar Allah (swt) van houdt, en dus je eigen wil volgen, shirk-al-chafie is (verborgen shirk). Bijvoorbeeld alleen mensen te vriend of als vijand houden voor een bepaald doel in de doenya (aardse leven, wereld).

Hassan Al-Basri heeft gezegd: ”Men moet goed weten dat je nooit van Allah kan houden totdat je houdt van het gehoorzamen en aanbidden van Allah.”

Aan Thoenoen Al-Masri (een geleerde) werd gevraagd: ”Wanneer houd ik van mijn Rabb (Heer)?” Hij antwoordde: ”Als dat waar Allah een hekel aan heeft erger is bij jou dan saber.” (saber is een heel bitter medicijn).

Aboe Ayoeb Nahra Yoeri heeft gezegd: ”Van iedereen die zegt dat hij van Allah houdt en niet doet en zegt wat Allah beveelt is zijn da’wah (uitnodigen tot de Islam) onjuist.”

Yahya ibn Mas’oed heeft gezegd: ”Onbetrouwbaar is degene die zegt dat hij van Allah houdt maar niet de hoedoed (grenzen) van Allah beschermt.”

En zoals in de Qor’aan: ”Zeg (O Mohammed): ”Als jullie echt van Allah houden volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 31)

Hassan Al-Basri heeft over deze aya (vers) gezegd: ” De Sahabah (metgezellen) van de Profeet Mohammed (saws) hebben gezegd: ”Wij houden zoveel van Allah.” Allah wil voor zijn ”houden van” een teken, een vlag en toen werd deze aya geopenbaard.”

Van hieruit weten we dat het getuigen van: la ilaha il-Allah niet compleet is behalve met de getuigenis dat Mohammed de rasoel (Boodschapper) van Allah (swt) is.

Er is geen andere weg om te weten waar Allah (swt) van houdt en waar Hij (swt) een hekel aan heeft dan de weg van de rasoel Mohammed (saws). De Profeet Mohammed (saws) vertelt ons over Allah (swt) en vertelt precies waar Allah (swt) van houdt en wat Hij (swt) haat. Wij moeten volgen wat hij (saws) beveelt en tegenhouden wat hij (saws) verbiedt.

Dus bij het ”houden van” van Allah (swt) is onlosmakelijk verbonden het ”houden van” van de Profeet (saws). We moeten de Profeet Mohammed (saws) volgen en geloven. Hij (saws) laat ons precies de weg zien waar Allah (swt) van houdt en welke Hij (swt) wil dat we volgen.

Daarom noemt Allah (swt) in de Qor’aan het houden van Hem (swt) en het houden van de Profeet (saws) in één aya: ”Zeg :”Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper….” (Soerah At-Taubah 9 aya 24) En ”Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper.” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 32)

Op vele plaatsen in de Qor’aan wordt de Profeet (saws) direct genoemd na het gehoorzamen aan Allah (swt) en ook in een hadith overgeleverd door Anas bin Malik staat, dat hij de Profeet Mohammed (saws) heeft horen zeggen: ”Er zijn drie kwaliteiten en als iemand hiermee gekarakteriseerd wordt heeft hij de smaak van Imân (geloof) geproefd:

- hij voor wie Allah en Zijn Boodschapper dierbaarder zijn dan alles.
- hij die alleen van iemand houdt omwille van Allah.
- hij die koefr haat op dezelfde manier als dat hij het haat in het vuur te worden gegooid.” (Sahih Muslim)

Dus vasthouden aan de Soenna en tegenhouden van de bid’ah (innovaties -nieuwigheden toevoegen aan de Islam) is de betekenis van de Shahada. En iedere slechtheid (bijvoorbeeld bedrog, onderdrukking, tirannie enz.) ontstaat doordat het ”vasthouden aan de Qor’aan en de Soenna” wordt verlaten.

De Shahada heeft twee kanten:

1) ”Ifradoe’l ibadah”: Alleen ibadah doen aan Allah (swt). Tawhied alleen voor Allah (swt).
2) ”Ifrad ittiba’ rasoel”: Alleen aan Allah’s profeten gehoorzamen. Dus volgen wat de Profeet (saws) geeft.

De Shahada is onacceptabel zonder bezit van het volgende:

- Ilm (kennis)
- Yaqien (zekerheid, geen twijfel hebben)
- Ikhlâsh (alleen voor Allah en volgens de weg van de Profeet)
- Sidq (doorzettingsvermogen)

Asjhadoe anna Moehammadan abdoehoe wa rasoeloehoe.
Eerst het woordje abd – abdoehoe -dit betekent slaaf, dienaar: in de Islam dus Allah’s dienaar/ slaaf. De Profeet Mohammed is abdoehoe - hij doet ibadah (aanbidding) alleen voor Allah (swt).

Kenmerken van rasoel-Allah.

Hij (saws) verricht de hoogste vorm van aanbidding tot Allah (swt). Daarom wordt hij abdoehoe genoemd. Zoals in de Qor’aan staat: ”En Ik heb de mens en de Djinn’s slechts geschapen om Mij te dienen.” (Soerah Ad-Dzâriyât 51 aya 56)

Risalah – Profeetschap. Hij is Rasoel-Allah – Boodschapper van Allah (saws). Een Rasoel-Allah is compleet en zuiver in schepping. Beide kenmerken zijn zuiver maar nooit goddelijk. Want ”Ar-Roeboebiyya” (dat Allah de Enige is, de Schepper en Onderhouder van alle werelden ) en ”Al-Oeloehiyya” (Allah de Enige is Die het verdient om aanbeden te worden) zijn woorden voor Allah (swt) alleen. Niemand kan daar iets van bezitten. Niemand kan daar in deelnemen. Geen engel (zoals Djibrîl) of Boodschapper kan daar aandeel in hebben. Daarom zegt Allah (swt): ”Abdoehoe wa Rasoeloehoe”

Waarom dus ”Abdoehoe wa Rasoeloehoe” ?

Om zo ”ifrad” en ”tafried” tegen te houden. Om de Profeet (saws) zijn juiste plaats toe te kennen, zonder hem te over eren, maar zonder hem tekort te doen.

”Ifrad” is iemand die iets hoger zit dan zijn eigenlijke plaats is, overdrijven. (Dit kan met alles, meer eten bijv. dan je kan, is ook ifrad).
”Tafried” is verlaten – niets doen, negeren. Aan de kant gooien.

Veel mensen die zeggen dat ze van de oemmah van Mohammed (saws) zijn doen doe’a aan de rasoel. Zo nemen ze de Profeet (saws) als tussenpersoon. – Ifrad.

Of ze volgen niet de Profeet van Allah (saws) en volgen slechts hun eigen ideeën of veranderen en verzinnen dingen over de Profeet van Allah (saws) – Tafried.

Dus ”Shahadat anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe” houdt in:

- Imân bihi – in hem (saws) geloven.
- Alles wat hij (saws) heeft gegeven, aannemen en weten/ geloven dat dit de waarheid is.
- Aan alles wat hij (saws) beveelt gehoorzamen wij en we laten alles wat hij (saws) verbiedt.
- Deze bevelen en verboden zijn groots en belangrijk en plaatsen we op een hoog niveau. Hier kunnen we niet omheen en mogen we nooit makkelijk mee omgaan.
- Nooit de woorden van iemand anders vóór de woorden van de Profeet (saws) laten gaan.

Allah (swt) zegt: ”…Laten degenen die zijn (Mohammed’s) bevel ongehoorzaam zijn opletten dat hen geen fitnah (twist, splitsing, ongeloof, rampspoed, moorden, kortom chaos) zal overkomen of een pijnlijke bestraffing hen treft.” (Soerah An-Nôer 24 aya 63)

De geleerde Ibn Kathîr heeft over deze aya (vers) gezegd: ”Dezen zijn degenen die tegen het bevel van de Profeet (saws) zijn.”

In het Arabisch staat hier amr -bevel. Het betekent de weg van de Profeet, zijn Soenna en Shari’ah (wetgeving).

Alles wat wordt gezegd en gedaan wordt gewogen met wat de Profeet Mohammed (saws) heeft gezegd en gedaan. Is hetgeen wat gezegd of gedaan wordt ermee in overeenstemming dan volgen wij het, maar is het dit niet, dus niet in overeenstemming met de Profeet (saws) dan verwerpen wij het, ook al heeft die persoon nog zo’n hoog aanzien.

In een hadith lezen we: ”Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaak (Al-Islam) het zal worden verworpen.” (Sahih Bucharie & Muslim)

”…Laten degenen die zijn (Mohammed’s) bevel ongehoorzaam zijn opletten dat hen geen fitnah (twist, splitsing, ongeloof, rampspoed, moorden, kortom chaos) zal overkomen of een pijnlijke bestraffing hen treft.” (Soerah An-Nôer 24 aya 63)

Ibn Kathîr heeft gezegd: ”Pas op! Voor diegene die tegen de Shari’ah van de Profeet is, innerlijk of uiterlijk. Pas op, er komt fitnah in zijn hart zoals koefr (ongeloof), nifaq (huichelarij, hypocrisie) of bid’ah (innovatie, vernieuwing).Of ze krijgen straf van Allah (swt) in het leven hier op aarde: moorden, rampen, aardbevingen, straf door de Islam opgelegd enz. Of straf in het Hiernamaals.”

Imam Qoertoebi heeft over deze aya gezegd: ”Het is harâm (verboden) om anders dan de Profeet (saws) te doen.” Het woord fitnah betekent hier moord. De harten worden bestempeld als zeer slecht door zo te handelen (tegen de Profeet).”

Imam Sha’ tibi in “Al-I’tizam heeft gezegd: “Za-Zoebair ibn Baqa heeft gezegd dat hij Ibn Malik ibn Anas, toen er iemand naar hem toe kwam en vroeg: ”Ya Aboe Abdilah, van waar kan ik de ihram (hadj kleed) aan doen?”, heeft horen zeggen: “Dhoel-Hilaif, van de plaats waar de Profeet al-ihram heeft aangedaan.” Hij (de man) zei: ”Ik wil het in de moskee doen.” Ibn malik ibn Anas zei: ”Niet doen.” Hij (de man) zei: ”Ik wil de ihram aantrekken in de moskee bij het graf (van de Profeet).” Weer antwoordde Ibn Anas: ”Niet doen, ik ben bang dat jij fitnah zal krijgen.” De man vroeg: ”Wat is dat voor fitnah. Dit zijn alleen maar een paar meter die ik meer doe.” Ibn Anas zei: ”Wat een grotere fitnah bestaat er erger dan dat jij ziet dat je iets goed doet wat de Profeet niet heeft gedaan.”
Ik heb Allah (swt) horen zeggen: ”…Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat hen geen fitnah zal overkomen of een pijnlijke bestraffing hen treft.

Imam Malik heeft gezegd: ”Van iedereen na de Profeet zullen zijn uitspraken worden geaccepteerd of verworpen – dit geldt niet wat betreft de Profeet.”

Hier wordt mee bedoeld dat als iemand iets zegt of doet of laat dit gebaseerd moet zijn op de Soenna van de Profeet (saws). Van ieders woorden kan je nemen of laten maar alleen de woorden van de Profeet (saws) nemen we zonder ook maar iets te laten. We accepteren alles en volgen alles.

Imam Aboe Hanifa heeft gezegd: ”Het is niemand toegestaan onze meningen te accepteren als men niet weet van waar wij ze hebben.” En hij heeft ook gezegd: ”Het is harâm (verboden) voor iemand die niet weet wat mijn dalîl (bewijs) is dat hij fatwa (uitspraken doet) geeft gebaseerd op mijn woorden omdat we mensen zijn: Vandaag zeggen we iets en morgen iets anders.”

En Imam As-Shafi’i heeft gezegd: De moslims zijn het unaniem eens dat als een Soenna (traditie) van de Boodschapper van Allah duidelijk is voor iemand, het voor hem niet is toegestaan dat hij dit verlaat voor de uitspraak van iemand anders.” En ook: ”Als jullie in mijn boeken iets vinden wat verschilt met de Soenna van de Boodschapper van Allah spreek dan op basis van de Soenna van de Boodschapper van Allah en laat wat ik heb gezegd.”

Imam Ahmad heeft gezegd: ”Volg niet mijn mening noch de mening van Malik noch Shafi’i noch Awzâ’i noch Thawri maar neem van waar zij hebben genomen.” En ook: ”Al wie een verklaring van de Boodschapper van Allah verwerpt begeeft zich in een hele gevaarlijke situatie.”

Zaken die de mensen vóór de Soenna van de Profeet (saws) zetten.
Zaken die de mensen belangrijker vinden, en waar ze aan vasthouden, in plaats van de Soenna van de Boodschapper Mohammed (saws).

- De eigen nafs – de eigen wil.
Iets van de Soenna wordt verteld en iemand blijkt het niet direct te willen accepteren. Diegene wil eerst alles begrijpen.

- Vasthouden aan één madhhab (wetschool) Iemand volgt alleen één bepaalde wetschool zonder te kijken wat de Soenna zegt. Zo zet hij uitspraken van anderen vóór die van de Profeet (saws). En zoals ik hiervoor heb verteld hebben de geleerden dit zelf nooit, nooit gewild.

- Het volgen van andere geloven en sekten. Zoals bijvoorbeeld soefie mystici, sjia’ (sji-ieten), enz. Zij volgen gebruiken die niet van de Soenna zijn en er juist dikwijls lijnrecht tegenover staan. Ze zijn in tegenspraak met de Soenna en de mensen houden hieraan vast. De Profeet (saws) zei: ”Jullie zullen de manieren van de volkeren voor jullie volgen, span na span en elleboogslengte na elleboogslengte zo veel dat zelfs als zij een hagedissenhol binnen zouden gaan jullie hen zouden volgen.” Wij zeiden: ”O Boodschapper van Allah! Bedoel je de joden en de christenen?” Hij zei: ”Wie anders!”

- Vasthouden aan denkwijzen. Alles eerst met het verstand willen onderzoeken en begrijpen. Eerst alles met wetenschappelijke onderzoeken ondersteunen en willen bewijzen. Al-aql – het denken komt voor de Shari’ah (de wetgeving van Allah).

- De doenya van het aardse, wereldse leven voorrang geven.
Het leven hier op aarde als het belangrijkste houden. En bij conflicten tussen het wereldse leven en de Islam voor het wereldse leven hier kiezen. Bijvoorbeeld het dragen van Islamitische kleding – geen hidjâb dragen omdat je anders bang bent geen werk te krijgen. In harâm hoedanigheid werken om zo je geld te verdienen en beweren dat je anders geen inkomsten zal hebben.

”De bedoeďenen zeggen: ”Wij geloven.” Zeg (tegen hen O Moehammad): ”Jullie geloven (nog) niet”, maar zeg (dat zij zeggen): ”Wij hebben ons overgegeven (wij hebben de Islam geaccepteerd)”, want het geloof (imân) jullie harten nog niet binnengegaan. Maar als jullie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzamen, dan vermindert Hij niets (van de beloning) van jullie daden. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen.”(As-Sadiqoen). (Soerah Al-Hoedjoerât 49 aya 14-15)

”Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper.” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 32)

Het is dus voor iedereen verplicht terug te keren naar Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saws) bij al onze levensvragen en meningsverschillen.

”En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt, waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling” (Soerah Al-Ahzâb 33 aya 36)

Ibn Kathîr heeft over deze aya gezegd: ”Deze aya is algemeen en gaat over alles wat men doet. Als Allah en Zijn Profeet recht geven op iets (iets beslissen) mag niemand daartegen zijn en niet een andere mening of wat dan ook hiertegen hebben.”

In Soerah An-Nisâ’ 4 aya 59 staat: "O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting."

Ibn Kathîr heeft hierover uitgelegd: ”Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper.” Dus het volgen van de Qor’aan, het Boek van Allah (swt), en volg de Soenna van de Profeet Mohammed (saws).

”En degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.”
Betekent gehoorzaam de amier van jullie (bijvoorbeeld kalief – Aboe Bakr). Wanneer degenen met gezag jullie bevelen Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saws) te volgen, gehoorzaam dan en gehoorzaam niet als zij dit niet doen. Er is geen gehoorzaamheid aan datgene wat tegen de Shari’ah is. In een hadith sahih staat: ”Gehoorzamen is alleen in het goede.”
Niemands denkbeelden mogen worden gevolgd als ze tegen de Qor’aan en de Soenna in gaan. ”… Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper …” (Soerah An-Nisâ’ 4 aya 59)

Alles waarover wij van mening verschillen van datgene wat we niet precies weten van de grote fundamenten van de Islam tot een klein aspect moeten we vanuit de Qor’aan en de Soenna ophelderen. De Qor’aan en de Soenna wijzen ons de weg die we moeten gaan. Zij geven de beslissing in alle zaken. In de Qor’aan staat: ”En waar jullie ook van mening over verschillen, de beslissing daarover is bij Alah. (zeg ”Dat is Allah, mijn heer, op Hem vertrouw ik en tot Hem keer ik weer.” (Soerah As-Sjôera 42 aya 10)

Als Al-Kitab (De Qor’aan) en As-Soenna over iets Al-Hokma geven (over iets een beslissing geven) dan is dit correct en de waarheid. En wat na deze waarheid komt, dat door anderen gegeven wordt en er niet mee overeenstemt, is misleiding.

Dan gaan we weer terug naar de aya in Soerah An-Nisâ’4 aya 59 waarin staat:
”In koentoem toe’minoena bi-lahi wâl-yawm Al-Aghira.” (Betekenis: ”…Als jullie in Allah en de Laatste Dag geloven..”)

Deze aya geeft de dalîl (bewijs) over diegene die niet Al-Kitab ( de Qor’aan) en de As-Soenna (traditie, overleveringen) van de Profeet Mohammed (saws) als rechter bij meningsverschillen neemt. Diegene is geen moe’ mien bi-lahi wâl-yawm Al-Aghira (geen ware gelovige in Allah en de Laatste Dag).

De aya gaat verder:
”Thalika ghayroen wa ahsanoe ta’ wiela.”(Betekenis: ”Dat is beter en een betere afsluiting – voor de uiteindelijke beslissing”)

”Thalika ghayroen”(betekent: ”terugkeren naar de Qor’aan en de Soenna en de oplossing bij meningsverschillen te vinden.”)

”ahsanoe ta’ wiela”(Dit is het beste wat men kan verwachten.)

In een hadith heeft de Boodschapper Mohammed (saws) gezegd: ”Sommigen van jullie zullen na mij nog blijven leven en veel verschillen zien. Houdt vast aan mijn Soenna en de Soenna van de Kaliefen na mij. Houdt vast en bijt er sterk op. Pas op voor alle nieuwigheden, want iedere nieuwigheid is bid’ah en iedere bid’ah is misleiding.”

”Asjhadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe” betekent het volgen, gehoorzamen van Rasoel Allah (saws) en het tegenhouden van de bid’ah (innovaties)!

Al-Bid’ah.

Betekenis: Aanbidding aan Allah (swt) doen met iets of op manier die Allah (swt) niet heeft gezegd. Aanbidding doen op een manier die niet door de Profeet (saws) is gedaan of door de Chaliefah ar-rasjidoen (de rechtgeleiden kaliefen)

Bid’ah is harâm vanuit de Qor’aan en de Soenna en het is wâdjib (verplicht) het tegen te houden. Men moet het bestrijden en er zelfs tegen vechten. Er is overgeleverd door Yahya ibn Abi Yahya dat: ”Verdedigen/ beschermen van de Soenna tegen alle slechtheden is de beste djihâd.” We moeten ons dus te weer stellen tegen de bid’ah!

In een hadith overgeleverd door Abdoellah ibn Mas’ oed heeft de Profeet (saws) gezegd: ”Er is geen enkele Profeet voor mij geweest die Allah naar een oemmah (gemeenschap) heeft gestuurd en er waren mensen dichtbij hem die zijn Soenna en zijn bevelen volgden. Daarna komen mensen die slecht zijn (goeloef) voor de mensen. Zij zeggen wat zij niet doen en doen wat hen niet wordt bevolen. Degene die djihâd met zijn hand doet is moe’ min. En degene die djihâd doet met zijn hart is moe’ min. En hier komt niets na.” (Sahih Muslim)

(Het is dit bovenstaande wat men moet doen en voelen anders heeft men geen imân – waar geloof).

Anâs heeft overgeleverd dat Rasoel Allah (saws) heeft gezegd: ”Allah heeft At-Taubah (het berouw) tegengehouden van een ieder die bid’ah doet totdat hij de bid’ah laat.”

Overgeleverd door Ibn Abbâs dat Rasoel Allah (saws) heeft gezegd: ”Allah accepteert de werken van iemand die bid’ah (innovatie) doet niet totdat hij de bid’ah verlaat.”

De bid’ah (innovatie, vernieuwing) bestaat niet in Al-Islam!! Waarom niet?

- Allah (swt) verklaart in de Qor’aan: ”…Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, en heb Ik Mijn Gunst over jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als religie gekozen.” (Soerah Al-Mâ’idah 5 aya 3)

De Profeet Mohammed (saws) is niet gestorven tot de Dien (religie) compleet was.

- De Shari’ah (Islamitische wetgeving) is Al-Haqq (de waarheid), en het recht van Allah (swt) alleen en niet van de mensen. Allah (swt) verklaart in de Qor’aan: ”Hebben zij deelgenoten (valse goden) die hun in de religie dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven?…” (Soerah As-Sjôera 42 aya 21)

- Het is verboden ibadah (aanbidding) te doen op een eigen verzonnen manier zonder bewijs (dalîl) uit de Qor’aan en de Soenna of zonder dat het van de sahabah (metgezellen) is gekomen.

Als iemand zegt: ”Dit is een goede bid’ah (innovatie).” Betekent dat, dat hij de religie Al-Islam stuk maakt en hij verlaat de dien. Men zet zo de bid’ah als wetgeving gelijk aan de Shari’ah van Allah (swt). En dit is in strijd met hetgeen Allah (swt) van ons wil. Je zegt in feite dat de Islam niet af is, je voegt iets toe en daarmee zeg je in feite dat het geloof niet compleet is.

Waarom is de bid’ah dan overal?

Er zijn vele redenen voor:

Veel geleerden zien de fouten, de misleiding maar zeggen niets. Dit heeft tot gevolg dat veel onwetende mensen afdwalen. Door hun stilzwijgen denken de mensen dat de geleerden hun goedkeuring geven. Er zijn ook mensen die als geleerden worden bestempeld, maar dit niet zijn. Zij hebben een slechte intentie en verkiezen de doenya (aardse leven, aanzien en macht) . Zij gebruiken (misbruiken) de bid’ah, blazen het op tot iets belangrijks tussen de mensen om zo een hoge positie te verkrijgen. Als de zogenaamde ”alim” (geleerde) iets doet geeft dit de mensen een reden het te volgen en zo werken ze tegen de Profeet (saws). Er zijn ook mensen die liegen over de Profeet (saws) en zeggen dat iets van de Soenna is. Dit wordt sterk veroordeeld.

De Profeet (saws) heeft gezegd: ”Degene die met opzet over mij liegt neemt zijn plaats in Djahannam (de Hel).” (Sahih Al-Bucharie)

Een andere manier van liegen is niet met woorden maar door middel van handelingen.

De ”alim” pleegt bepaalde handelingen, doet iets wat niet van de Soenna is. Hij zegt niet tegen de mensen dat ze dit moeten volgen maar de mensen zien hem het doen en denken dat het van de Soenna is en gaan het ook doen.
Wat men doet spreekt vaak nog meer voor zich en is vaak nog duidelijker dan woorden. In een hadith heeft de Profeet (saws) gezegd: ”Het meest waar ik bevreesd voor ben voor mijn oemmah (gemeenschap) is de misleiding door de Imam.”

Overgeleverd door Abdoellah ibn Amr: ”Ik hoorde de Profeet (saws) zeggen: ”Allah zal jullie niet van jullie kennis beroven nadat het jullie is gegeven, maar het zal weggenomen worden door de dood van geleerde mensen met kennis. Dan zullen er onwetende mensen overblijven die, wanneer hen iets wordt gevraagd, die beslissingen geven volgens hun eigen meningen waarbij zij anderen misleiden en laten afdwalen.” (Sahih Al-Bucharie)

Veel politieke en religieuze leiders steunen de bid’ah. Dit gebeurde vroeger en is nu nog zo. Om zo hun machtige positie te behouden en te versterken.

De mensen doen uitspraken in de dien zonder kennis. Geven uitspraken, onderwijs, lessen, ghoetbah’s, etc, zonder kennis en dit is acceptabel bij de anderen. De mensen volgen hetgeen gezegd wordt zonder te onderzoeken/ kijken of het daadwerkelijk op de Qor’aan en de Soenna is gebaseerd. ”Zeg (O Moehammad): ” Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is, en Al-fawahisj (grote zonden), en de overtreding zonder recht, en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.” (Soerah Al-A’râf 7 aya 33)

en

”En zeg niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: ”Dit is halâl (toegestaan) en dit is harâm (verboden)”, om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.” (Soerah An-Nahl 16 aya 116)

En in een hadith staat dat de Profeet (saws) heeft gezegd: ”De rechter is drie: één is in Al-Djannah (het Paradijs) en twee zijn in Al-Djahannam (de Hel).”

Degene in Al-Djannah (het Paradijs) is de man die Al-Haqq (de waarheid) kent en rechtspreekt volgens de waarheid. De tweede is een man die Al-Haqq (de waarheid) kent maar van de waarheid afbuigt. En de derde is een man die recht spreekt met djahil (onwetendheid).

Djahil (onwetendheid) in Soenna. Onwetendheid over de Soenna. Diegene kent geen verschil tussen goede en zwakke ahadith (overleveringen). Of diegene is djahil over de belangrijke plaats die de Soenna inneemt in de Islam. (Bijvoorbeeld mensen die zeggen dat je de fard (verplicht) moet nakomen maar de Soenna kunt volgen of laten – het is een vrije keuze).

”En zeg niet dat waarover je geen kennis hebt…” (Soerah Al-Isrâ 17 aya 36)

Men moet een hekel hebben aan degenen die bid’ah verrichten. Men moet ”houden van” voor Allah (swt) alleen en ”haten voor” Allah (swt) alleen. Zo kunnen beide gevoelens zich voordoen in één persoon. Je houdt van iemand om al het goede van de Islam wat diegene heeft maar je hebt een hekel aan al het slechte wat iemand heeft en dit kan ook in één persoon vertegenwoordigd zijn. Als die persoon openlijk uitnodigt tot zijn bid’ah volgt misleiding. Dit is gevaarlijk en dan blijft het altijd beter om te laten zien dat je een hekel aan hem hebt. Geen contact meer hebben – hem kleiner maken en mensen waarschuwen. Als iemand bid’ah heeft maar het is geen gevaar voor anderen en je denkt niet dat mensen hem volgen is het niet noodzakelijk dat je het contact verbreekt. Het is beter de relatie niet stuk te maken maar je moet proberen da’wah te doen. Helpt uiteindelijk niets dan is het beter weg te gaan van hem/ haar.

Conclusie:

”…Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, en heb Ik Mijn Gunst over jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als religie gekozen.” (Soerah Al-Mâ’idah 5 aya 3)

De Islam is compleet en Allah (swt) heeft ons de weg gegeven en de Profeet Mohammed (saws) niet laten sterven voordat de Islam compleet was. Wij moeten de Soenna van de Profeet (saws) in totaliteit volgen precies zoals hij (saws) het heeft nagelaten en er is geen redding behalve door het volgen van de Qor’aan en de Soenna.

De Boodschapper van Allah (saws) zei: ”Al mijn volgelingen zullen Al-Djannah (het Paradijs) binnengaan behalve degenen die weigeren.” Zij zeiden: ”O Boodschapper van Allah! Wie zullen er weigeren?” Hij zei: “ Al wie mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan en al wie mij niet gehoorzaamd is iemand die weigert (er binnen te gaan).” (Sahih Al-Bucharie)

Door alle bid’ah (innovaties - nieuwigheden in aanbidding) en de vele vragen dwalen mensen af. De Profeet (saws) heeft ons al gewaarschuwd hiervoor en heeft ons gewaarschuwd tegen onderlinge verdeeldheid en ons bevolen samen te werken. De Profeet (saws) heeft hierover gezegd: ”Laat mij zoals ik jullie laat (niet over dingen vragen die nog niet gebeurd zijn, een gissing voor de toekomst) want de mensen voor jullie zijn te gronde gericht door hun vragen en hun verschillen over hun profeten. Dus, als ik jullie iets verbied blijf er dan vandaan. En als ik jullie iets beveel doe het dan zoveel als je kan.” (Sahih Al-Bucharie)

De reden voor alle verdeeldheid is, dat de mensen boven de grenzen van Allah (swt) komen – shar al Hakiem.

De Profeet (saws) heeft gezegd: ”Mensen zullen doorgaan met vragen te stellen tot ze zeggen. Dit is Allah de Schepper van alles, dan wie schiep Allah?”

Deze verdeeldheid en bid’ah zijn niet alleen van deze tijd, maar bestonden ook al in de tijd van de Profeet Mohammed (saws). En wat moeten we doen in tijd van meningsverschillen en verdeeldheid? Terugkeren naar de tijd hiervoor. De tijd van de metgezellen. De terugkeer naar de Qor’aan en de Soenna. We moeten allen strijden en hard werken voor de waarheid (Al-Haqq). Ons niet angstig of eenzaam voelen maar weten dat dit de enige waarheid in het leven is.

We moeten altijd beseffen dat we voor Allah (swt) komen te staan voor het uiteindelijk Oordeel en dat onze daden op de weegschaal (minzaan) zullen worden gewogen.

We moeten niet aarzelen om de waarheid (Al-Haqq) op de aarde te laten schijnen. En vast te blijven houden aan de Qor’aan en de Soenna.

Overgeleverd door Abdoellah: ”De beste toespraak is Allah’s boek en de beste leiding is de weg/ leiding van Mohammed. En de slechtste zaken zijn de nieuwigheden (bid’ah) en alles wat jullie beloofd is zal zeker plaatsvinden/gebeuren en jullie kunnen niet ontsnappen.”


Incha-Allah dat Allah (swt) ons kracht zal geven en ons sterker zal maken in onze da’wah en onze imân.Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh
Oegtikoem fie dien Selima el Adel

  Aad  2. Geplaatst op 20 mei 2006 om 15:28 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

JOHANNES-2

Bestaat er een groter leugenaar dan iemand die ontkent dat jezus de
Christus is.?
De anti christ is een ieder die de vader en de zoon niet erkent.
Ieder die de zoon niet erkent erkent ook de vader niet.Wie de zoon erkent heeft ook de vader.Het is ook wat hij heeft belooft het eeuwig leven.  Dave  3. Geplaatst op 02 april 2007 om 15:10 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Quran
[45.17] En Wij gaven hun duidelijke uitleg over de godsdienst. En zij werden onenig slechts nadat kennis tot hen was gekomen door onderlinge afgunst. Voorwaar, uw Heer zal op de Dag der Opstanding over hen uitspraak doen omtrent datgene waarover zij het met elkaar oneens waren.
[45.18] Dan hebben Wij u (o Mohammed) een duidelijke weg gewezen; volg die daarom, maar volg de begeerten der onwetenden niet.Salam,


Een mooie documentaire over de Profeet Mohammed(as) en de Islam.

Muhammad: Legacy of a Prophet (Part 1 of 2)
http://www.youtube.com/watch?v=WDh2CquHC1I

Muhammad: Legacy of a Prophet (Part 2 of 2)
http://www.youtube.com/watch?v=0TyR88Xww5Q


Vriendelijke groet
Dave Abdellah


EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Dave op 02 april 2007 om 15:10:47  Aad  4. Geplaatst op 04 juni 2007 om 14:25 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

> Home > Het evangelie > Jezus Christus

Toen de eerste mensen in de Hof van Eden zondigden, werden zij bang en probeerden zich voor God te verbergen. Maar God zocht hen in Zijn liefde op en begon met hen te spreken. God zei hun, dat zij zeker gestraft zouden worden om hun zonde, maar Hij bracht ze ook een boodschap van hoop. Dood, lijden en moeite zouden niet het laatste woord in hun leven hebben. Zij hoefden niet in wanhoop te leven! God beloofde, dat eenmaal iemand op aarde zou komen, die een heerlijke overwinning zou behalen over zonde en dood! Hoewel zij het op dat moment niet helemaal begrepen; de persoon die God beloofde te zenden was de Here Jezus Christus. De Here Jezus was degene, die vergeving en vrede zou brengen. De Here Jezus zou verloren mensen terugbrengen in de gemeenschap met God!

Lees aandachtig de geschiedenis van de Here Jezus en versta waarom talloze mensen over de hele wereld Hem zien als de meest wonderlijke Persoon, die ooit geleefd heeft. De Here Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God. Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij naast de Almachtige God, Die in de hemelen is. Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die Zijn Vader Hem heeft gegeven: Zoon van God. (Hebreeën 1: 3-4) God zond de Here Jezus in de wereld, opdat wij door Hem het eeuwige leven zouden kunnen verkrijgen. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. (Johannes 3:16-17)

De Here Jezus werd als een mensenkind geboren uit de Joodse maagd Maria. De engel Gabriel werd door God gezonden tot de maagd Maria. en zei tot haar: '...gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.' (Lucas 1:26,27,30,31) De Here Jezus werd verwekt door God, de Heilige Geest. Toen Zijn moeder Maria met Jozef verloofd was -en dus nog niet met hem samenwoonde- bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. (Mattheüs 1:18b) Het was niet zo dat de hele wereld in feestvreugde was toen de Here Jezus geboren werd, want de Here Jezus werd geboren in een kleine plaats onder heel armoedige omstandigheden. Toen zij in in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. (Lucas 2: 6b, 7) Hem werd Hem de naam Jezus gegeven, omdat de naam Jezus betekent: God redt, Verlosser. De Here Jezus is gekomen om Zijn volk te verlossen van hun zonden.

Toen de Here Jezus toen Hij op aarde was ging Hij door het land Israël, onderwijzend, predikend, zieken genezend, duivelen uitwerpend, zonden vergevend en helpend degenen die in nood waren. Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde Hij de blijde boodschap van het Koninkrijk. Waar Hij ook kwam, genas Hij alle ziekten en kwalen. (Mattheüs 9:35) Ook joeg Hij uit vele mensen boze geesten weg. Die schreeuwden dan: 'U bent de Zoon van God!'. (Lucas 4:41a) De meeste mensen waren verbaasd en velen geloofden in Hem. Velen geloofden in Hem en zeiden: 'Zou de Christus nog meer wonderen kunnen doen dan deze Man?'. (Johannes 7:31). Niet iedereen die zijn wonderen zag en Hem hoorde spreken geloofde in de Here Jezus, want, de Here Jezus werd verworpen door de Joodse leiders, die afgunstig waren. Zij gaven de Here Jezus over aan de Romeinse stadhouder om gedood te worden. Vroeg in de morgen kwam de Hoge Raad weer bijeen om te bespreken hoe de Romeinse overheid overgehaald kon worden Jezus ter dood te brengen. Na afloop van de vergadering stuurden zij Hem geboeid naar Pilatus, de Romeinse gouverneur. (Mattheüs 27:1,2) Pilatus wist wel dat de Joodse leiders Jezus uit jaloezie hadden laten arresteren. (Mattheüs 27:18)

De Here Jezus werd bespot en gemarteld door Romeinse soldaten en daarna ter dood gebracht aan een kruis buiten de stad Jeruzalem. Zij namen Hem mee naar de binnenplaats van de burcht en riepen het hele bataljon bijeen. Zij deden Hem een rode mantel om, zetten Hem een kroon van doornige twijgen op, salueerden en riepen: 'Lang leve de koning van de Joden!' Daarna sloegen zij Hem met een stok op het hoofd en spuugden naar Hem. Zij deden net of zij Hem vereerden door voor Hem op de knieën te vallen. Nadat zij Hem bespot hadden, deden de soldaten Hem de rode mantel af, trokken Hem Zijn eigen kleren weer aan en brachten Hem weg om gekruisigd te worden. (Markus 15:16-20). De Here Jezus werd niet gekruisigd omdat Hij iets verkeerds gedaan had, want Hij leefde een absoluut volmaakt leven. Hij deed geen kwaad en zei nooit iets wat niet waar was. Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug. Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God die rechtvaardig oordeelt. (1 Petrus 2:22, 23) Nadat Hij gestorven was werd het lichaam van de Here Jezus werd liefdevol begraven door een rijke man, Jozef. Jozef nam het lichaam en wikkelde het in nieuw, schoon linnen. Daarna legde hij het in een nieuw graf dat hij pas in de rotsen had laten uithakken. Hij rolde een grote steen voor de ingang en ging weg. (Mattheüs 27:59, 60) Maar het lichaam van de Here Jezus bleef niet in het graf, na drie dagen is de Here Jezus weer opgestaan. God, Die het voorzag, heeft Hem uit de greep van de dood bevrijd en weer levend gemaakt. De dood kon Hem niet vasthouden. (Handelingen 2:24)

Nadat Hij uit het graf was opgestaan bleef de Here Jezus veertig dagen op aarde om Zijn discipelen te laten zien dat Hij leefde. Gedurende de veertig dagen na Zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij het echt Zelf was. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. (Handelingen 1:3) Na die veertig dagen ging de Here Jezus ging terug naar de hemel, waar hij nu heerst over alles in de hemel en op aarde. Jezus nam hen mee naar Bethanië. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed werd Hij opgenomen in de hemel. (Lucas 24:50-51) Christus is uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft; niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. (Efeze 1:20b, 21a) Op dit moment bidt de Here Jezus voor degene die Hem toebehoren en bereidt een plaats voor hen. Christus is het heiligdom binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen. (Hebreeën 9:24a) Jezus zei: 'Waar Mijn Vader woont, zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken.' (Johannes 14:2)

Maar de Here Jezus blijft niet in de hemel, eenmaal zal Hij terugkomen op aarde en zal degene die Hem toebehoren tot Zich nemen. Jezus zei: 'Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om u op te halen. Dan mag u voor altijd bij Mij zijn.' (Johannes 14:3)

Lees verder over de terugkomst van de Here Jezus: De toekomst (Lees alle vier de Evangeliën - Mattheüs, Markus, Lucas en Johannes - voor een meer uitgebreid overzicht over het leven van de Here Jezus).


Deze site Zoeken Sitemap Links Contact


statusbar

  Nina  5. Geplaatst op 12 juli 2009 om 20:41 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De betekenis van Yeshua

In zijn werkwoordsvorm betekent yeshua: REDDEN is een zelfstandig naamwoord betekent het: REDDER, BERIJDER en ook REDDING, VERLOSSING of heil. In de Hebreeuwse Bijbel komt het woord veel voor, maar wordt het ook gebruikt voor de Verlosser? In onze vertalingen wordt in Jes. 62:11 "yeshua" vertaald door "heil"; maar in de Septuaginta is het vertaald door "Verlosser". En terecht, want Yeshua is een persoon. In de Septuagint lezen we:


"Want de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde: Zegt der dochter Sions: Zie uw Verlosser (Yeshua) komt, zie Zijn loon is met Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht."Jes. 62:11


Als wij nu overal waar "Yeshua" voorkomt, dit vervangen door "Jezus", doen wij verrassende ontdekkingen. Jesaja 12:2, 3, luidt dan als volgt:


"Zie, God is mijn Jezus, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere Heere is mijn sterkte en psalm, en Hij is mij tot Jezus geworden. En gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van Jezus."Jesaja 12:2, 3In de oren van de christenen hebben deze woorden een vertrouwde klank. Zie maar Joh. 7:37, 38:

"En Jezus riep, zeggende: Zo iemand dorst heeft, die kome en drinke. Die in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt: stromen des levenden waters zullen uit Zijn binnenste vloeien."Joh. 7:37, 38

Deze woorden heeft Jezus gesproken op de 7e dag, de laatste dag van het Loofhuttenfeest (hebr.: Succoth). Deze dag heet: Hoshanna Rabba, d.w.z. "de grote verlossing." Op die dag werden de woorden van Jes. 12:1-3 telkens opnieuw herhaald, terwijl de priester in een gouden vat water haalde uit het badwater Siloam en naar de tempel droeg. De Joden gebruikten toen dus herhaaldelijk de naam "Yeshua" (Jezus).

Eigenlijk zei de Heere Jezus dus tot de Joden: "Ik ben het over Wie u spreekt. Ik ben Jehova de Verlosser."


De betekenis van Yehoshua

Jezus is "Jehova, de Verlosser." De meeste Bijbel-onderzoekers menen, dat Jezus de aardse naam is van de Christus. En inderdaad: God Zelf heeft de naam Jezus door de engel bekend gemaakt aan Maria.

Maar de naam zelf spreekt wel degelijk ook over Zijn Godheid. Yeshua is namelijk een samentrekking van de langere naam Yehoshua, hetgeen betekent: "Jehova de Verlosser." Het boek Jozua heet in het Hebreeuws: Sepher Yehoshua. Deze langere naam staat ook in het eerste vers van het boek en verder in de hele eerste periode van de geschiedenis van Israël. Eerst in het boek Nehemia, 8:8 komt de verkorte naam Yeshua voor.


De naam Jehova is pas in gebruik gekomen in de 10e eeuw na Christus, toen de Europeanen het waagden een naam uit te spreken die de Joden zelf niet konden of durfden uitspreken vanwege zijn heiligheid. De Joden gebruikten er andere namen voor zoals Adonai (Heere), of duidden Hem aan als "de Eeuwige"of "de Almachtige". Nu is de naam Jehova afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord "hava" d.i. bestaan. Jehova betekent dus "Ik besta" of "Ik Ben".

U kunt nu begrijpen, waarom de Joden Jezus wilden stenigen, toen Hij zei: "Eer Abraham was, Ik Ben". Joh. 8:58

Jezus gebruikte hier de allerheiligste Naam van God en paste die toe op Zichzelf. Voor de Joden was dit een godslastering, die naar de wet Lev. 24:16 bestraft moest worden met steniging.


Hoewel de Joden toen en nu ontkennen, dat Jezus en Jehova dezelfde zijn, is er toch een rabbijnse overlevering, dat Jezus die naam gestolen zou hebben uit de boekrol in de tempel en in Zijn dij gestoken. Door het bezit van deze onuitsprekelijke naam ontving Hij bovennatuurlijke kracht, de macht om wonderen te verrichten.

In het licht van deze overlevering krijgt Op. 19:16 een buitengewone betekenis. Nadat in de vorige verzen gesproken is over de wederkomst van Christus in heerlijkheid, lezen wij:

"En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren." Op. 19:16

Jehova is de Messias

Iedere Jood, die nadenkt over Jer. 23: 5, 6, zal ontdekken, dat de Messias recht heeft op de naam Jehova:

"Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal als koning regeren en verstandig handelen, Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In Zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen en dit is Zijn naam, waarmede men Hem zal noemen: Jehova, onze Gerechtigheid."Jer. 23: 5, 6Er zijn inderdaad enige vooraanstaande rabbijnen, die deze profetie toepassen op de Messias. De "Targum Johathan", de oudste van al de rabbijnse verklaringen van de Hebreeuwse geschriften (daterend van ongeveer 300 vóór Christus) verklaart met nadruk, dat dit een Messiaanse profetie is. Ja, Jezus is "Jehova, onze Gerechtigheid." Hier hebben we het evangelie samengevat in één naam!


Laten we nu lezen Jes. 64:6:
"Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind."Jes. 64:6

Maar als wij Yeshua Ha-Maschiach (Jezus, de Christus) aannemen als onze Heer en Heiland, dan ziet God onze bezoedeling niet, omdat wij bekleed zijn met Christus’ kleed der gerechtigheid. Hij heeft ons gewassen en rein gemaakt. Het bloed, dat Hij heeft gestort, reinigt ons van alle vlekken. Als Jezus alleen een gewoon mens was geweest, dan had Hij geen vergeving voor ons kunnen aanbrengen en ons niet rein kunnen maken. Maar als "Jehova, onze Gerechtigheid" kan en doet Hij dat.

De naam Jehova wordt in al de Hebreeuwse Bijbelboeken gebruikt, om Gods liefde en genade te openbaren.

Ja, waarlijk, "Jehova is mij tot heil geworden." Jes. 12:2


"Gij zult Hem de naam Jezus geven, want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden." Mat. 1:21Als Jezus niet Jehova was, had Hij niet kunnen zeggen:


"Zoon, uw zonden zijn u vergeven." Mat. 9:2


Van al de namen, waarmede de Messias genoemd wordt, is de naam Yeshua (Jezus) het meest passend en het meest betekenisvol.


De betekenis van Christus

Oorspronkelijk was het woord "Christus" geen naam, maar een titel. In Joh. 20:31 lezen we:
"Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus."
Joh. 20:31

Wat bedoelde Hij daarmee? Wel, Hij wilde zeggen, dat Jezus de Messias is. In het Hebreeuws wordt Hij genoemd: "Yeshua Ha-Mashiach", wat in onze taal betekent: "Jezus, de Christus."

Letterlijk vertaald betekent Mashiach "gezalfd" en verwijst naar het gebruik, waarbij de Hebreeuwse koning, priester en soms ook profeet werd afgezonderd van het volk voor zijn speciale ambt. Jezus bekleedt alle drie deze ambten. Daarom is Hij de Messias, de Gezalfde. De Koning, Priester en Profeet.


Het woord "Christus", in zijn Griekse vorm "Christos", wordt gevonden in het oudste Oude Testament, dat vandaag bestaat, nl. de Griekse Septuaginta. Deze vertaling is 1200 jaar ouder dan de Hebreeuwse tekst, die vandaag bij vele vertalingen wordt gebruikt. Zeventig van de beste rabbijnen in Israël vertaalden de Hebreeuwse Schriften in het Grieks, drie eeuwen voor Christus! Wanneer deze experts in de Hebreeuwse taal het woord "Mashiach" tegenkwamen, vertaalden zij dat met het Griekse woord "Christos". Zij waren het, die ons het woord "Christus" gegeven hebben.

De naam Christus steunt daarom op het beste rabbijnse gezag, dat een Jood zich maar wensen kan. De Septuaginta werd later zeer populair in Israël. Dat is de reden, waarom bijna alle aanhalingen uit het Oude Testament, die wij vinden in het Nieuwe, ontleend zijn aan de Septuaginta.


Christus in de septuaginta

Laten we de tweede Psalm eens opslaan. In het tweede vers staat in de Hebreeuwse tekst het woord "Mashiach". De Septuaginta vertaalt het met "Christus". Vandaar, dat we in Hand. 4:25 en 26, waarin Lukas de eerste twee verzen van Psalm 2 aanhaalt, ook de naam "Christus" vinden. In de prachtige profetie over de Messias in Dan. 9:25 en 26, komt twee maal het woord "Mashiach" voor in de Hebreeuwse tekst. En in beide gevallen hebben de "zeventig" dit woord vertaald met "Christus".

In het negende hoofdstuk van het boek Daniël heeft God de juiste tijd gegeven, wanneer de Christus (Mashiach) zou komen. Niet alleen in jaren, maar Hij verklaarde ook, dat de Mashiach zou komen als de tempel nog zou bestaan.

God voorzegde hier ook, dat hij een gewelddadige dood zou sterven.

Tevens wordt voorzegd, dat na Zijn dood de tempel en Jeruzalem zouden worden verwoest.

Deze ramp heeft plaatsgehad, omdat de Joden Gods Messias hebben verworpen.

Zowel Psalm 2 als Dan. 9 en andere profeten hebben voorzegd, dat zij Hem zouden verwerpen. Zullen onze Joodse tijdgenoten voortgaan met Hem te verwerpen? Of willen zij de oordelen Gods ontvlieden? Dat kan, als zij gehoor geven aan wat de apostel Johannes schrijft:

"Maar deze (woorden) zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam." Joh. 20:31

De apostel Petrus voegt eraan toe:


"En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden." Hand. 4:12


  Marijke.be  6. Geplaatst op 11 augustus 2009 om 10:58 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Salam, Shalom, de Vrede met u,

Jezus(as) was zeker de messias en wij geloven wat ons beloofd is.

http://www.youtube.com/watch?v=2dSMlhcnYNM
http://www.youtube.com/watch?v=OFPM3lvPoXQ

Vrede voor iedereen,
Marijke.be

  Sander  7. Geplaatst op 06 december 2009 om 08:47 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 11 augustus 2009 om 10:58 schreef Selima el Adel het volgende:
De betekenis van: "Moehammad Ar-Rasoel-Allâh"


De essentie, de kern van de Islam ligt in de ‘Shahada’ (geloofsgetuigenis):

“Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is”

Zoals we in voorgaande stuk "De betekenis van La ilaha il-Allah" hebben gelezen betekent het getuigen van ”Asjhadoe allâ ilâha il-Allah”, ik getuig dat er geen ilah (god) is behalve Allah. Dit houdt in dat je alleen alles omwille van Allah (swt) doet en van iets of iemand houdt omwille van Allah (swt). Je houdt alleen van Allah (swt) en van niets of niemand anders. De ilah (god) is diegene of datgene waar je aan gehoorzaamt, waar je van houdt, waar je vrees voor hebt en waar je al je hoop op vestigt. Het complete ”houden van” voor Allah (swt) is het houden van alles waar Allah (swt) van houdt en het haten van alles wat Allah (swt) haat.
Als iemand van iets houdt wat Allah (swt) haat of andersom, als iemand iets haat waar Allah (swt) van houdt is zijn Tawhied niet compleet evenals zijn sidq dit niet is.

”Sidq” betekent: Sterke wil om iets te doen. Het is doorzettingsvermogen. De dienaar (gelovige) zet al z’n krachten in en spant zich tot het uiterste in om te doen wat Allah (swt) zegt en te laten wat Allah (swt) verbiedt. Hij is niet lui in zijn aanbidding. Hij blijft met al zijn vermogens werken op de weg van de Islam.

Als iemand dus van iets houdt wat Allah (swt) haat of iets haat waar Allah (swt) van houdt heeft hij een deel van shirk in zichzelf. Zoveel of zo groot als zijn haat of ”houden van” waar hij juist niet van moet houden of wat hij niet moet haten. Allah (swt) zegt in de Qor’aan

”Dat is omdat zij dat wat de toorn van Allah opwekte volgden en zij dat wat Zijn behagen opwekte haatten. Toen deed Allah hun werken verloren gaan.” (Soerah Mohammed 47 aya 28)

Iemand kan alleen maar voordeel verkrijgen en er beter door worden, als diegene weet wat de Shahada echt betekent:

1) De betekenis van Nafi en Ithbat (bevestiging en ontkenning, raadpleeg hiervoor het eerste artikel "De betekenis van La ilaha il-Allah")
2) In de Shahada gelooft en de Shahada totaal accepteert.
3) Totaal handelt en werkt volgens de Shahada

Degene die de geloofsgetuigenis zegt zonder besef van de hiervoor vermelde zaken is djahil (onwetend). Dus dit is degene die de Shahada zegt zonder kennis, zonder er volledig in te geloven en zonder er naar te werken.
Allah (swt) zegt: ”Zeg (O Mohammed): “Als jullie echt van Allah houden volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 31)

Deze aya is een duidelijk bewijs dat houden van datgene wat Allah (swt) haat en haten waar Allah (swt) van houdt, en dus je eigen wil volgen, shirk-al-chafie is (verborgen shirk). Bijvoorbeeld alleen mensen te vriend of als vijand houden voor een bepaald doel in de doenya (aardse leven, wereld).

Hassan Al-Basri heeft gezegd: ”Men moet goed weten dat je nooit van Allah kan houden totdat je houdt van het gehoorzamen en aanbidden van Allah.”

Aan Thoenoen Al-Masri (een geleerde) werd gevraagd: ”Wanneer houd ik van mijn Rabb (Heer)?” Hij antwoordde: ”Als dat waar Allah een hekel aan heeft erger is bij jou dan saber.” (saber is een heel bitter medicijn).

Aboe Ayoeb Nahra Yoeri heeft gezegd: ”Van iedereen die zegt dat hij van Allah houdt en niet doet en zegt wat Allah beveelt is zijn da’wah (uitnodigen tot de Islam) onjuist.”

Yahya ibn Mas’oed heeft gezegd: ”Onbetrouwbaar is degene die zegt dat hij van Allah houdt maar niet de hoedoed (grenzen) van Allah beschermt.”

En zoals in de Qor’aan: ”Zeg (O Mohammed): ”Als jullie echt van Allah houden volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 31)

Hassan Al-Basri heeft over deze aya (vers) gezegd: ” De Sahabah (metgezellen) van de Profeet Mohammed (saws) hebben gezegd: ”Wij houden zoveel van Allah.” Allah wil voor zijn ”houden van” een teken, een vlag en toen werd deze aya geopenbaard.”

Van hieruit weten we dat het getuigen van: la ilaha il-Allah niet compleet is behalve met de getuigenis dat Mohammed de rasoel (Boodschapper) van Allah (swt) is.

Er is geen andere weg om te weten waar Allah (swt) van houdt en waar Hij (swt) een hekel aan heeft dan de weg van de rasoel Mohammed (saws). De Profeet Mohammed (saws) vertelt ons over Allah (swt) en vertelt precies waar Allah (swt) van houdt en wat Hij (swt) haat. Wij moeten volgen wat hij (saws) beveelt en tegenhouden wat hij (saws) verbiedt.

Dus bij het ”houden van” van Allah (swt) is onlosmakelijk verbonden het ”houden van” van de Profeet (saws). We moeten de Profeet Mohammed (saws) volgen en geloven. Hij (saws) laat ons precies de weg zien waar Allah (swt) van houdt en welke Hij (swt) wil dat we volgen.

Daarom noemt Allah (swt) in de Qor’aan het houden van Hem (swt) en het houden van de Profeet (saws) in één aya: ”Zeg :”Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper….” (Soerah At-Taubah 9 aya 24) En ”Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper.” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 32)

Op vele plaatsen in de Qor’aan wordt de Profeet (saws) direct genoemd na het gehoorzamen aan Allah (swt) en ook in een hadith overgeleverd door Anas bin Malik staat, dat hij de Profeet Mohammed (saws) heeft horen zeggen: ”Er zijn drie kwaliteiten en als iemand hiermee gekarakteriseerd wordt heeft hij de smaak van Imân (geloof) geproefd:

- hij voor wie Allah en Zijn Boodschapper dierbaarder zijn dan alles.
- hij die alleen van iemand houdt omwille van Allah.
- hij die koefr haat op dezelfde manier als dat hij het haat in het vuur te worden gegooid.” (Sahih Muslim)

Dus vasthouden aan de Soenna en tegenhouden van de bid’ah (innovaties -nieuwigheden toevoegen aan de Islam) is de betekenis van de Shahada. En iedere slechtheid (bijvoorbeeld bedrog, onderdrukking, tirannie enz.) ontstaat doordat het ”vasthouden aan de Qor’aan en de Soenna” wordt verlaten.

De Shahada heeft twee kanten:

1) ”Ifradoe’l ibadah”: Alleen ibadah doen aan Allah (swt). Tawhied alleen voor Allah (swt).
2) ”Ifrad ittiba’ rasoel”: Alleen aan Allah’s profeten gehoorzamen. Dus volgen wat de Profeet (saws) geeft.

De Shahada is onacceptabel zonder bezit van het volgende:

- Ilm (kennis)
- Yaqien (zekerheid, geen twijfel hebben)
- Ikhlâsh (alleen voor Allah en volgens de weg van de Profeet)
- Sidq (doorzettingsvermogen)

Asjhadoe anna Moehammadan abdoehoe wa rasoeloehoe.
Eerst het woordje abd – abdoehoe -dit betekent slaaf, dienaar: in de Islam dus Allah’s dienaar/ slaaf. De Profeet Mohammed is abdoehoe - hij doet ibadah (aanbidding) alleen voor Allah (swt).

Kenmerken van rasoel-Allah.

Hij (saws) verricht de hoogste vorm van aanbidding tot Allah (swt). Daarom wordt hij abdoehoe genoemd. Zoals in de Qor’aan staat: ”En Ik heb de mens en de Djinn’s slechts geschapen om Mij te dienen.” (Soerah Ad-Dzâriyât 51 aya 56)

Risalah – Profeetschap. Hij is Rasoel-Allah – Boodschapper van Allah (saws). Een Rasoel-Allah is compleet en zuiver in schepping. Beide kenmerken zijn zuiver maar nooit goddelijk. Want ”Ar-Roeboebiyya” (dat Allah de Enige is, de Schepper en Onderhouder van alle werelden ) en ”Al-Oeloehiyya” (Allah de Enige is Die het verdient om aanbeden te worden) zijn woorden voor Allah (swt) alleen. Niemand kan daar iets van bezitten. Niemand kan daar in deelnemen. Geen engel (zoals Djibrîl) of Boodschapper kan daar aandeel in hebben. Daarom zegt Allah (swt): ”Abdoehoe wa Rasoeloehoe”

Waarom dus ”Abdoehoe wa Rasoeloehoe” ?

Om zo ”ifrad” en ”tafried” tegen te houden. Om de Profeet (saws) zijn juiste plaats toe te kennen, zonder hem te over eren, maar zonder hem tekort te doen.

”Ifrad” is iemand die iets hoger zit dan zijn eigenlijke plaats is, overdrijven. (Dit kan met alles, meer eten bijv. dan je kan, is ook ifrad).
”Tafried” is verlaten – niets doen, negeren. Aan de kant gooien.

Veel mensen die zeggen dat ze van de oemmah van Mohammed (saws) zijn doen doe’a aan de rasoel. Zo nemen ze de Profeet (saws) als tussenpersoon. – Ifrad.

Of ze volgen niet de Profeet van Allah (saws) en volgen slechts hun eigen ideeën of veranderen en verzinnen dingen over de Profeet van Allah (saws) – Tafried.

Dus ”Shahadat anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe” houdt in:

- Imân bihi – in hem (saws) geloven.
- Alles wat hij (saws) heeft gegeven, aannemen en weten/ geloven dat dit de waarheid is.
- Aan alles wat hij (saws) beveelt gehoorzamen wij en we laten alles wat hij (saws) verbiedt.
- Deze bevelen en verboden zijn groots en belangrijk en plaatsen we op een hoog niveau. Hier kunnen we niet omheen en mogen we nooit makkelijk mee omgaan.
- Nooit de woorden van iemand anders vóór de woorden van de Profeet (saws) laten gaan.

Allah (swt) zegt: ”…Laten degenen die zijn (Mohammed’s) bevel ongehoorzaam zijn opletten dat hen geen fitnah (twist, splitsing, ongeloof, rampspoed, moorden, kortom chaos) zal overkomen of een pijnlijke bestraffing hen treft.” (Soerah An-Nôer 24 aya 63)

De geleerde Ibn Kathîr heeft over deze aya (vers) gezegd: ”Dezen zijn degenen die tegen het bevel van de Profeet (saws) zijn.”

In het Arabisch staat hier amr -bevel. Het betekent de weg van de Profeet, zijn Soenna en Shari’ah (wetgeving).

Alles wat wordt gezegd en gedaan wordt gewogen met wat de Profeet Mohammed (saws) heeft gezegd en gedaan. Is hetgeen wat gezegd of gedaan wordt ermee in overeenstemming dan volgen wij het, maar is het dit niet, dus niet in overeenstemming met de Profeet (saws) dan verwerpen wij het, ook al heeft die persoon nog zo’n hoog aanzien.

In een hadith lezen we: ”Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaak (Al-Islam) het zal worden verworpen.” (Sahih Bucharie & Muslim)

”…Laten degenen die zijn (Mohammed’s) bevel ongehoorzaam zijn opletten dat hen geen fitnah (twist, splitsing, ongeloof, rampspoed, moorden, kortom chaos) zal overkomen of een pijnlijke bestraffing hen treft.” (Soerah An-Nôer 24 aya 63)

Ibn Kathîr heeft gezegd: ”Pas op! Voor diegene die tegen de Shari’ah van de Profeet is, innerlijk of uiterlijk. Pas op, er komt fitnah in zijn hart zoals koefr (ongeloof), nifaq (huichelarij, hypocrisie) of bid’ah (innovatie, vernieuwing).Of ze krijgen straf van Allah (swt) in het leven hier op aarde: moorden, rampen, aardbevingen, straf door de Islam opgelegd enz. Of straf in het Hiernamaals.”

Imam Qoertoebi heeft over deze aya gezegd: ”Het is harâm (verboden) om anders dan de Profeet (saws) te doen.” Het woord fitnah betekent hier moord. De harten worden bestempeld als zeer slecht door zo te handelen (tegen de Profeet).”

Imam Sha’ tibi in “Al-I’tizam heeft gezegd: “Za-Zoebair ibn Baqa heeft gezegd dat hij Ibn Malik ibn Anas, toen er iemand naar hem toe kwam en vroeg: ”Ya Aboe Abdilah, van waar kan ik de ihram (hadj kleed) aan doen?”, heeft horen zeggen: “Dhoel-Hilaif, van de plaats waar de Profeet al-ihram heeft aangedaan.” Hij (de man) zei: ”Ik wil het in de moskee doen.” Ibn malik ibn Anas zei: ”Niet doen.” Hij (de man) zei: ”Ik wil de ihram aantrekken in de moskee bij het graf (van de Profeet).” Weer antwoordde Ibn Anas: ”Niet doen, ik ben bang dat jij fitnah zal krijgen.” De man vroeg: ”Wat is dat voor fitnah. Dit zijn alleen maar een paar meter die ik meer doe.” Ibn Anas zei: ”Wat een grotere fitnah bestaat er erger dan dat jij ziet dat je iets goed doet wat de Profeet niet heeft gedaan.”
Ik heb Allah (swt) horen zeggen: ”…Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat hen geen fitnah zal overkomen of een pijnlijke bestraffing hen treft.

Imam Malik heeft gezegd: ”Van iedereen na de Profeet zullen zijn uitspraken worden geaccepteerd of verworpen – dit geldt niet wat betreft de Profeet.”

Hier wordt mee bedoeld dat als iemand iets zegt of doet of laat dit gebaseerd moet zijn op de Soenna van de Profeet (saws). Van ieders woorden kan je nemen of laten maar alleen de woorden van de Profeet (saws) nemen we zonder ook maar iets te laten. We accepteren alles en volgen alles.

Imam Aboe Hanifa heeft gezegd: ”Het is niemand toegestaan onze meningen te accepteren als men niet weet van waar wij ze hebben.” En hij heeft ook gezegd: ”Het is harâm (verboden) voor iemand die niet weet wat mijn dalîl (bewijs) is dat hij fatwa (uitspraken doet) geeft gebaseerd op mijn woorden omdat we mensen zijn: Vandaag zeggen we iets en morgen iets anders.”

En Imam As-Shafi’i heeft gezegd: De moslims zijn het unaniem eens dat als een Soenna (traditie) van de Boodschapper van Allah duidelijk is voor iemand, het voor hem niet is toegestaan dat hij dit verlaat voor de uitspraak van iemand anders.” En ook: ”Als jullie in mijn boeken iets vinden wat verschilt met de Soenna van de Boodschapper van Allah spreek dan op basis van de Soenna van de Boodschapper van Allah en laat wat ik heb gezegd.”

Imam Ahmad heeft gezegd: ”Volg niet mijn mening noch de mening van Malik noch Shafi’i noch Awzâ’i noch Thawri maar neem van waar zij hebben genomen.” En ook: ”Al wie een verklaring van de Boodschapper van Allah verwerpt begeeft zich in een hele gevaarlijke situatie.”

Zaken die de mensen vóór de Soenna van de Profeet (saws) zetten.
Zaken die de mensen belangrijker vinden, en waar ze aan vasthouden, in plaats van de Soenna van de Boodschapper Mohammed (saws).

- De eigen nafs – de eigen wil.
Iets van de Soenna wordt verteld en iemand blijkt het niet direct te willen accepteren. Diegene wil eerst alles begrijpen.

- Vasthouden aan één madhhab (wetschool) Iemand volgt alleen één bepaalde wetschool zonder te kijken wat de Soenna zegt. Zo zet hij uitspraken van anderen vóór die van de Profeet (saws). En zoals ik hiervoor heb verteld hebben de geleerden dit zelf nooit, nooit gewild.

- Het volgen van andere geloven en sekten. Zoals bijvoorbeeld soefie mystici, sjia’ (sji-ieten), enz. Zij volgen gebruiken die niet van de Soenna zijn en er juist dikwijls lijnrecht tegenover staan. Ze zijn in tegenspraak met de Soenna en de mensen houden hieraan vast. De Profeet (saws) zei: ”Jullie zullen de manieren van de volkeren voor jullie volgen, span na span en elleboogslengte na elleboogslengte zo veel dat zelfs als zij een hagedissenhol binnen zouden gaan jullie hen zouden volgen.” Wij zeiden: ”O Boodschapper van Allah! Bedoel je de joden en de christenen?” Hij zei: ”Wie anders!”

- Vasthouden aan denkwijzen. Alles eerst met het verstand willen onderzoeken en begrijpen. Eerst alles met wetenschappelijke onderzoeken ondersteunen en willen bewijzen. Al-aql – het denken komt voor de Shari’ah (de wetgeving van Allah).

- De doenya van het aardse, wereldse leven voorrang geven.
Het leven hier op aarde als het belangrijkste houden. En bij conflicten tussen het wereldse leven en de Islam voor het wereldse leven hier kiezen. Bijvoorbeeld het dragen van Islamitische kleding – geen hidjâb dragen omdat je anders bang bent geen werk te krijgen. In harâm hoedanigheid werken om zo je geld te verdienen en beweren dat je anders geen inkomsten zal hebben.

”De bedoeďenen zeggen: ”Wij geloven.” Zeg (tegen hen O Moehammad): ”Jullie geloven (nog) niet”, maar zeg (dat zij zeggen): ”Wij hebben ons overgegeven (wij hebben de Islam geaccepteerd)”, want het geloof (imân) jullie harten nog niet binnengegaan. Maar als jullie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzamen, dan vermindert Hij niets (van de beloning) van jullie daden. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen.”(As-Sadiqoen). (Soerah Al-Hoedjoerât 49 aya 14-15)

”Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper.” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 32)

Het is dus voor iedereen verplicht terug te keren naar Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saws) bij al onze levensvragen en meningsverschillen.

”En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt, waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling” (Soerah Al-Ahzâb 33 aya 36)

Ibn Kathîr heeft over deze aya gezegd: ”Deze aya is algemeen en gaat over alles wat men doet. Als Allah en Zijn Profeet recht geven op iets (iets beslissen) mag niemand daartegen zijn en niet een andere mening of wat dan ook hiertegen hebben.”

In Soerah An-Nisâ’ 4 aya 59 staat: "O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting."

Ibn Kathîr heeft hierover uitgelegd: ”Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper.” Dus het volgen van de Qor’aan, het Boek van Allah (swt), en volg de Soenna van de Profeet Mohammed (saws).

”En degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.”
Betekent gehoorzaam de amier van jullie (bijvoorbeeld kalief – Aboe Bakr). Wanneer degenen met gezag jullie bevelen Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saws) te volgen, gehoorzaam dan en gehoorzaam niet als zij dit niet doen. Er is geen gehoorzaamheid aan datgene wat tegen de Shari’ah is. In een hadith sahih staat: ”Gehoorzamen is alleen in het goede.”
Niemands denkbeelden mogen worden gevolgd als ze tegen de Qor’aan en de Soenna in gaan. ”… Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper …” (Soerah An-Nisâ’ 4 aya 59)

Alles waarover wij van mening verschillen van datgene wat we niet precies weten van de grote fundamenten van de Islam tot een klein aspect moeten we vanuit de Qor’aan en de Soenna ophelderen. De Qor’aan en de Soenna wijzen ons de weg die we moeten gaan. Zij geven de beslissing in alle zaken. In de Qor’aan staat: ”En waar jullie ook van mening over verschillen, de beslissing daarover is bij Alah. (zeg ”Dat is Allah, mijn heer, op Hem vertrouw ik en tot Hem keer ik weer.” (Soerah As-Sjôera 42 aya 10)

Als Al-Kitab (De Qor’aan) en As-Soenna over iets Al-Hokma geven (over iets een beslissing geven) dan is dit correct en de waarheid. En wat na deze waarheid komt, dat door anderen gegeven wordt en er niet mee overeenstemt, is misleiding.

Dan gaan we weer terug naar de aya in Soerah An-Nisâ’4 aya 59 waarin staat:
”In koentoem toe’minoena bi-lahi wâl-yawm Al-Aghira.” (Betekenis: ”…Als jullie in Allah en de Laatste Dag geloven..”)

Deze aya geeft de dalîl (bewijs) over diegene die niet Al-Kitab ( de Qor’aan) en de As-Soenna (traditie, overleveringen) van de Profeet Mohammed (saws) als rechter bij meningsverschillen neemt. Diegene is geen moe’ mien bi-lahi wâl-yawm Al-Aghira (geen ware gelovige in Allah en de Laatste Dag).

De aya gaat verder:
”Thalika ghayroen wa ahsanoe ta’ wiela.”(Betekenis: ”Dat is beter en een betere afsluiting – voor de uiteindelijke beslissing”)

”Thalika ghayroen”(betekent: ”terugkeren naar de Qor’aan en de Soenna en de oplossing bij meningsverschillen te vinden.”)

”ahsanoe ta’ wiela”(Dit is het beste wat men kan verwachten.)

In een hadith heeft de Boodschapper Mohammed (saws) gezegd: ”Sommigen van jullie zullen na mij nog blijven leven en veel verschillen zien. Houdt vast aan mijn Soenna en de Soenna van de Kaliefen na mij. Houdt vast en bijt er sterk op. Pas op voor alle nieuwigheden, want iedere nieuwigheid is bid’ah en iedere bid’ah is misleiding.”

”Asjhadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe” betekent het volgen, gehoorzamen van Rasoel Allah (saws) en het tegenhouden van de bid’ah (innovaties)!

Al-Bid’ah.

Betekenis: Aanbidding aan Allah (swt) doen met iets of op manier die Allah (swt) niet heeft gezegd. Aanbidding doen op een manier die niet door de Profeet (saws) is gedaan of door de Chaliefah ar-rasjidoen (de rechtgeleiden kaliefen)

Bid’ah is harâm vanuit de Qor’aan en de Soenna en het is wâdjib (verplicht) het tegen te houden. Men moet het bestrijden en er zelfs tegen vechten. Er is overgeleverd door Yahya ibn Abi Yahya dat: ”Verdedigen/ beschermen van de Soenna tegen alle slechtheden is de beste djihâd.” We moeten ons dus te weer stellen tegen de bid’ah!

In een hadith overgeleverd door Abdoellah ibn Mas’ oed heeft de Profeet (saws) gezegd: ”Er is geen enkele Profeet voor mij geweest die Allah naar een oemmah (gemeenschap) heeft gestuurd en er waren mensen dichtbij hem die zijn Soenna en zijn bevelen volgden. Daarna komen mensen die slecht zijn (goeloef) voor de mensen. Zij zeggen wat zij niet doen en doen wat hen niet wordt bevolen. Degene die djihâd met zijn hand doet is moe’ min. En degene die djihâd doet met zijn hart is moe’ min. En hier komt niets na.” (Sahih Muslim)

(Het is dit bovenstaande wat men moet doen en voelen anders heeft men geen imân – waar geloof).

Anâs heeft overgeleverd dat Rasoel Allah (saws) heeft gezegd: ”Allah heeft At-Taubah (het berouw) tegengehouden van een ieder die bid’ah doet totdat hij de bid’ah laat.”

Overgeleverd door Ibn Abbâs dat Rasoel Allah (saws) heeft gezegd: ”Allah accepteert de werken van iemand die bid’ah (innovatie) doet niet totdat hij de bid’ah verlaat.”

De bid’ah (innovatie, vernieuwing) bestaat niet in Al-Islam!! Waarom niet?

- Allah (swt) verklaart in de Qor’aan: ”…Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, en heb Ik Mijn Gunst over jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als religie gekozen.” (Soerah Al-Mâ’idah 5 aya 3)

De Profeet Mohammed (saws) is niet gestorven tot de Dien (religie) compleet was.

- De Shari’ah (Islamitische wetgeving) is Al-Haqq (de waarheid), en het recht van Allah (swt) alleen en niet van de mensen. Allah (swt) verklaart in de Qor’aan: ”Hebben zij deelgenoten (valse goden) die hun in de religie dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven?…” (Soerah As-Sjôera 42 aya 21)

- Het is verboden ibadah (aanbidding) te doen op een eigen verzonnen manier zonder bewijs (dalîl) uit de Qor’aan en de Soenna of zonder dat het van de sahabah (metgezellen) is gekomen.

Als iemand zegt: ”Dit is een goede bid’ah (innovatie).” Betekent dat, dat hij de religie Al-Islam stuk maakt en hij verlaat de dien. Men zet zo de bid’ah als wetgeving gelijk aan de Shari’ah van Allah (swt). En dit is in strijd met hetgeen Allah (swt) van ons wil. Je zegt in feite dat de Islam niet af is, je voegt iets toe en daarmee zeg je in feite dat het geloof niet compleet is.

Waarom is de bid’ah dan overal?

Er zijn vele redenen voor:

Veel geleerden zien de fouten, de misleiding maar zeggen niets. Dit heeft tot gevolg dat veel onwetende mensen afdwalen. Door hun stilzwijgen denken de mensen dat de geleerden hun goedkeuring geven. Er zijn ook mensen die als geleerden worden bestempeld, maar dit niet zijn. Zij hebben een slechte intentie en verkiezen de doenya (aardse leven, aanzien en macht) . Zij gebruiken (misbruiken) de bid’ah, blazen het op tot iets belangrijks tussen de mensen om zo een hoge positie te verkrijgen. Als de zogenaamde ”alim” (geleerde) iets doet geeft dit de mensen een reden het te volgen en zo werken ze tegen de Profeet (saws). Er zijn ook mensen die liegen over de Profeet (saws) en zeggen dat iets van de Soenna is. Dit wordt sterk veroordeeld.

De Profeet (saws) heeft gezegd: ”Degene die met opzet over mij liegt neemt zijn plaats in Djahannam (de Hel).” (Sahih Al-Bucharie)

Een andere manier van liegen is niet met woorden maar door middel van handelingen.

De ”alim” pleegt bepaalde handelingen, doet iets wat niet van de Soenna is. Hij zegt niet tegen de mensen dat ze dit moeten volgen maar de mensen zien hem het doen en denken dat het van de Soenna is en gaan het ook doen.
Wat men doet spreekt vaak nog meer voor zich en is vaak nog duidelijker dan woorden. In een hadith heeft de Profeet (saws) gezegd: ”Het meest waar ik bevreesd voor ben voor mijn oemmah (gemeenschap) is de misleiding door de Imam.”

Overgeleverd door Abdoellah ibn Amr: ”Ik hoorde de Profeet (saws) zeggen: ”Allah zal jullie niet van jullie kennis beroven nadat het jullie is gegeven, maar het zal weggenomen worden door de dood van geleerde mensen met kennis. Dan zullen er onwetende mensen overblijven die, wanneer hen iets wordt gevraagd, die beslissingen geven volgens hun eigen meningen waarbij zij anderen misleiden en laten afdwalen.” (Sahih Al-Bucharie)

Veel politieke en religieuze leiders steunen de bid’ah. Dit gebeurde vroeger en is nu nog zo. Om zo hun machtige positie te behouden en te versterken.

De mensen doen uitspraken in de dien zonder kennis. Geven uitspraken, onderwijs, lessen, ghoetbah’s, etc, zonder kennis en dit is acceptabel bij de anderen. De mensen volgen hetgeen gezegd wordt zonder te onderzoeken/ kijken of het daadwerkelijk op de Qor’aan en de Soenna is gebaseerd. ”Zeg (O Moehammad): ” Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is, en Al-fawahisj (grote zonden), en de overtreding zonder recht, en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.” (Soerah Al-A’râf 7 aya 33)

en

”En zeg niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: ”Dit is halâl (toegestaan) en dit is harâm (verboden)”, om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.” (Soerah An-Nahl 16 aya 116)

En in een hadith staat dat de Profeet (saws) heeft gezegd: ”De rechter is drie: één is in Al-Djannah (het Paradijs) en twee zijn in Al-Djahannam (de Hel).”

Degene in Al-Djannah (het Paradijs) is de man die Al-Haqq (de waarheid) kent en rechtspreekt volgens de waarheid. De tweede is een man die Al-Haqq (de waarheid) kent maar van de waarheid afbuigt. En de derde is een man die recht spreekt met djahil (onwetendheid).

Djahil (onwetendheid) in Soenna. Onwetendheid over de Soenna. Diegene kent geen verschil tussen goede en zwakke ahadith (overleveringen). Of diegene is djahil over de belangrijke plaats die de Soenna inneemt in de Islam. (Bijvoorbeeld mensen die zeggen dat je de fard (verplicht) moet nakomen maar de Soenna kunt volgen of laten – het is een vrije keuze).

”En zeg niet dat waarover je geen kennis hebt…” (Soerah Al-Isrâ 17 aya 36)

Men moet een hekel hebben aan degenen die bid’ah verrichten. Men moet ”houden van” voor Allah (swt) alleen en ”haten voor” Allah (swt) alleen. Zo kunnen beide gevoelens zich voordoen in één persoon. Je houdt van iemand om al het goede van de Islam wat diegene heeft maar je hebt een hekel aan al het slechte wat iemand heeft en dit kan ook in één persoon vertegenwoordigd zijn. Als die persoon openlijk uitnodigt tot zijn bid’ah volgt misleiding. Dit is gevaarlijk en dan blijft het altijd beter om te laten zien dat je een hekel aan hem hebt. Geen contact meer hebben – hem kleiner maken en mensen waarschuwen. Als iemand bid’ah heeft maar het is geen gevaar voor anderen en je denkt niet dat mensen hem volgen is het niet noodzakelijk dat je het contact verbreekt. Het is beter de relatie niet stuk te maken maar je moet proberen da’wah te doen. Helpt uiteindelijk niets dan is het beter weg te gaan van hem/ haar.

Conclusie:

”…Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, en heb Ik Mijn Gunst over jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als religie gekozen.” (Soerah Al-Mâ’idah 5 aya 3)

De Islam is compleet en Allah (swt) heeft ons de weg gegeven en de Profeet Mohammed (saws) niet laten sterven voordat de Islam compleet was. Wij moeten de Soenna van de Profeet (saws) in totaliteit volgen precies zoals hij (saws) het heeft nagelaten en er is geen redding behalve door het volgen van de Qor’aan en de Soenna.

De Boodschapper van Allah (saws) zei: ”Al mijn volgelingen zullen Al-Djannah (het Paradijs) binnengaan behalve degenen die weigeren.” Zij zeiden: ”O Boodschapper van Allah! Wie zullen er weigeren?” Hij zei: “ Al wie mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan en al wie mij niet gehoorzaamd is iemand die weigert (er binnen te gaan).” (Sahih Al-Bucharie)

Door alle bid’ah (innovaties - nieuwigheden in aanbidding) en de vele vragen dwalen mensen af. De Profeet (saws) heeft ons al gewaarschuwd hiervoor en heeft ons gewaarschuwd tegen onderlinge verdeeldheid en ons bevolen samen te werken. De Profeet (saws) heeft hierover gezegd: ”Laat mij zoals ik jullie laat (niet over dingen vragen die nog niet gebeurd zijn, een gissing voor de toekomst) want de mensen voor jullie zijn te gronde gericht door hun vragen en hun verschillen over hun profeten. Dus, als ik jullie iets verbied blijf er dan vandaan. En als ik jullie iets beveel doe het dan zoveel als je kan.” (Sahih Al-Bucharie)

De reden voor alle verdeeldheid is, dat de mensen boven de grenzen van Allah (swt) komen – shar al Hakiem.

De Profeet (saws) heeft gezegd: ”Mensen zullen doorgaan met vragen te stellen tot ze zeggen. Dit is Allah de Schepper van alles, dan wie schiep Allah?”

Deze verdeeldheid en bid’ah zijn niet alleen van deze tijd, maar bestonden ook al in de tijd van de Profeet Mohammed (saws). En wat moeten we doen in tijd van meningsverschillen en verdeeldheid? Terugkeren naar de tijd hiervoor. De tijd van de metgezellen. De terugkeer naar de Qor’aan en de Soenna. We moeten allen strijden en hard werken voor de waarheid (Al-Haqq). Ons niet angstig of eenzaam voelen maar weten dat dit de enige waarheid in het leven is.

We moeten altijd beseffen dat we voor Allah (swt) komen te staan voor het uiteindelijk Oordeel en dat onze daden op de weegschaal (minzaan) zullen worden gewogen.

We moeten niet aarzelen om de waarheid (Al-Haqq) op de aarde te laten schijnen. En vast te blijven houden aan de Qor’aan en de Soenna.

Overgeleverd door Abdoellah: ”De beste toespraak is Allah’s boek en de beste leiding is de weg/ leiding van Mohammed. En de slechtste zaken zijn de nieuwigheden (bid’ah) en alles wat jullie beloofd is zal zeker plaatsvinden/gebeuren en jullie kunnen niet ontsnappen.”


Incha-Allah dat Allah (swt) ons kracht zal geven en ons sterker zal maken in onze da’wah en onze imân.Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh
Oegtikoem fie dien Selima el Adel  One Way  8. Geplaatst op 08 mei 2010 om 08:03 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

http://www.youtube.com/watch?v=F_ibrM_Hyeo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Iiagbiq6GkQ&NR=1

Groetjes,
Just One Way

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: One Way op 08 mei 2010 om 08:12:44
Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X