bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Andere religies > De betekenis van "La ilaha il-Allah"!!!
  Selima El A..  1. Geplaatst op 09 mei 2006 om 23:26 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De betekenis van "La ilaha il-Allah"


De essentie, de kern van de Islam ligt in de ‘Shahada’(geloofsgetuigenis):

“Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is”

Dit stuk gaat over het eerste gedeelte van de Shahada: Ik getuig dat er geen god is, behalve Allah. Dit betekent dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah (swt) Hoeveel moslims zeggen niet dagelijks deze getuigenis? En hoe vaak zeggen de moslims deze getuigenis? Maar willen we daadwerkelijk verder komen en voelen en weten wat “La ilaha il-Allah” inhoudt, dan is het niet genoeg de getuigenis enkel met de mond te zeggen, maar dan moeten wij zijn meningen overpeinzen, zijn betekenissen leren en er naar handelen.

Allah zegt in de Soerah Az-Zoekhroef 43 aya 86: ”En degenen die zij naast Hem aanroepen beschikken niet over de mogelijkheid tot voorspraak, behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben.”

Soerah Moehammad 47 aya 19: ”Fa’alem annahoe la ilaha il-Allah.” (Weet(¹ dat er geen god is dan Allah)
(¹ weet/ weten betekent: kennis, omtrent iets

En de Profeet Mohammed heeft gezegd:” Het beste wat ik heb gezegd en de Profeten voor mij, is “La ilaha il-Allah”.

In de bovenstaande Aya uit Soerah Moehammad zegt Allah ”Weet dat er geen god is dan Allah” Allah (swt) zegt in deze aya ”fa’alem’ en niet ”qoel”, wat ”zeg” betekent. ”Fa’alem” betekent kennis op doen en betekent dus meer dan alleen maar het opzeggen van de getuigenis. Degene die ”La ilaha il-Allah” zegt en de betekenis niet weet en de verplichtingen niet naleeft, heeft tekortkomingen in zijn/ haar Shahada (getuigenis).
Imam Al-Buchari heeft in zijn boek een hoofdstuk gewijd hieraan: ”Kennis opdoen voor zeggen en handelen” en daaronder deze zelfde aya geschreven.

Ook begrijpen wij van deze aya dat Allah (swt) Zijn Profeet (saws) heeft bevolen kennis op te doen over de geloofsgetuigenis. En dit betekent dat de volgelingen van de Profeet hier ook kennis over moesten opdoen. Wij moeten kennis opdoen over “La ilaha il-Allah” en volgen wat de Boodschapper van Allah (swt) deed. Dit is iets anders dan alleen maar blindelings nadoen (in het Arabisch noemen we dat taqlied). Bijvoorbeeld iemand die zegt: ”Ik heb mijn vader of moeder zus of zo zien doen, dus doe ik het ook zo”, zonder te kijken/ weten/ natrekken of dit wel volgens de Islam is/ gaat.

De woorden “La ilaha il-Allah” zijn zo gemakkelijk om te zeggen, maar om volgens de woorden te leven, gaat dit veel en veel verder, maar dat is ook de bedoeling van de Shahada. Het is ook niet moeilijk om volgens “La ilaha il-Allah” te leven, maar we moeten er eerst kennis over opdoen om het te begrijpen, echt te begrijpen en het te laten doorwerken in elk aspect van ons leven.

De geloofsgetuigenis zijn de woorden van ”At-Taqwa” (vrees voor Allah, oprecht geloof), het zijn de woorden van Ikhlâsh (zuiverheid). Het is de getuigenis van Al-Haqq (de Waarheid). Het is de Da’wah, de uitnodiging tot de Waarheid. Het zijn de woorden van al-bara min as-shirk, het ver weg blijven van en het haten van as-shirk. En voor “La ilaha il-Allah” heeft Allah (swt) de schepping geschapen, Allah (swt) heeft gezegd: ” En Ik (Allah) heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.” (Soerah Ad-Dzâriyât 51 aya 56)

Alle Profeten zijn hiervoor gestuurd. Allah openbaarde alle Boeken hiervoor, zoals we lezen in de Qor’aan in Soerah Al-Anbiyâ’ 21 aya 25: ”En Wij stuurden niet één van de boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij daarom.”

Voor ”La ilaha il-Allah” is de boodschappers bevolen Djihâd te doen. Voor ”La ilaha il-Allah” heeft Allah Al-Djennah (het Paradijs) en An-Nar (het Vuur) geschapen. Met ”La ilaha il-Allah” splitsen de mensen zich op in ahla hoeda (de rechtgeleiden) en ahla dalal (de afgedwaalden). Degene die ”La ilaha il-Allah” uitspreekt en begrijpt, beschermt zijn bezit en zijn bloed en degene die tegen ”La ilaha il-Allah” zijn, diens bloed en bezit zijn niets waard.

In een hadith overgeleverd door Anas lezen we: Anas zat achter de Profeet op een rijdier. De Profeet (saws) zei: ”Moe’adh ibn Djabal!” Daarop antwoordde ik: ”Hier ben ik, tot uw dienst, boodschapper van Allah.” Hij (saws) reed verder voor een paar minuten en zei weer: ”Moe’adh ibn Djabal!” Waarop ik antwoordde: ”Hier ben ik, tot uw dienst, boodschapper van Allah.” Weer reed hij (saws) voor een paar minuten verder en zei: ”Moe’adh ibn Djabal!” Waarop ik wederom antwoordde: ”Hier ben ik tot uw dienst, boodschapper van Allah.” De Profeet (saws) zei: ”Weet jij welk recht Allah op Zijn dienaren heeft?” Ik zei: ”Allah en Zijn boodschapper weten het het best.” Hij (saws) zei: ”Zeker, het recht van Allah op Zijn dienaren is dat zij Hem moeten aanbidden en geen deelgenoten in aanbidding naast hem plaatsen.” De Profeet (saws) met Moe’adh achter zich, reed enkele minuten verder en zei: ”Moe’adh ibn Djabal!” Ik antwoordde: ”Hier ben ik tot uw dienst, boodschapper van Allah.” Hij, de boodschapper van Allah (saws) zei: ”Weet jij welke rechten de dienaren hebben als zij dit doen?” Ik antwoordde: ”Allah en Zijn boodschapper weten het het best.” Hij, de Profeet (saws) merkte op: ”Dat Hij (Allah) ze niet zal straffen (met het Vuur van de Hel).” In een andere versie staat: ”En het recht van Zijn dienaren over Allah, verheven en subliem, is dat Hij degene die niets in aanbidding met Hem neemt niet zal straffen.”
Moe’adh zei: ”Zal ik dan de blijde tijding aan de mensen verkondigen?” De Profeet (saws) zei: ”Vertel hen dit goede nieuws niet, want zij zullen alleen daarop vertrouwen! Zij zullen niet meer werken voor het verkrijgen van Al-Djannah.” Toen Moe’adh ibn Djabal op sterven lag heeft hij deze Hadith pas verteld. (Sahih Buchari en Muslim)

In een andere Hadith overgeleverd door Oethman ibn Malik. De Profeet heeft gezegd: ”Allah heeft an-Nar (de Hel) verboden gemaakt voor degenen die ”La ilaha il-Allah” zegt en wiens intentie het bereiken van het Aangezicht van Allah is.” (Sahih Al-Buchari en Muslim)

Zo zijn er nog vele overleveringen.
Aan Hassan Al-Basrie (een geleerde) werd gevraagd: ”Gaat degene die ”La ilaha il-Allah” zegt naar Al-Djannah (het Paradijs)?” Hij antwoordde: ”Degene die ”La ilaha il-Allah” zegt en de waarden van ”La ilaha il-Allah” heeft gegeven en zijn verplichtingen is nagekomen.”

In de eerste eeuw na de hidjra (emigratie van Mekka naar Medina) vroeg iemand aan Wahab ibn Moenabbih of de woorden ”La ilaha il-Allah” de sleutel tot het Paradijs waren. “Zeker”, zei hij: ”Maar natuurlijk heeft iedere sleutel tanden, dus als je met een sleutel komt met tanden, zal de deur zich voor je openen. Maar als je dat niet hebt, zal hij zich niet openen.” De tanden van de sleutel staan hier symbolisch voor de vereisten van de geloofsverklaring.

Als we nu naar onszelf kijken en naar de mensen om ons heen, constateren we dat er steeds vaker ”La ilaha il-Allah” gezegd wordt. Maar waar is de ”La ilaha il-Allah” in het praten van de moslims, waar is het in de huizen, op de straten en waar in de Islamitische landen? Velen zeggen het, maar als je kijkt naar hun uitspraken, hun handelingen en hun doen en laten, is dit juist tegen ”La ilaha il-Allah”.

Veel mensen begaan shirk (afgoderij). Zij lopen rond graven, verafgoden anderen naast Allah (swt). Zij houden vast aan de Doenja (het wereldse leven) en maken vrijwel geen stap op de weg van Allah (swt), zij laten hun belangen voor het aardse leven voorgaan. Velen die ”La ilaha il-Allah” zeggen en de Shalât verrichten, vasten, etc. vinden toch de wereldse zaken belangrijker om voor te werken dan voor Al-Achira (het Hiernamaals).

“La ilaha il-Allah” Er is geen aanbidding behalve aan Allah . Vele mensen hebben er een verkeerd begrip over. De tafsîr (uitleg) van ”La ilaha il-Allah” is, dat er geen ”ilah” (god) bestaat dan Allah (swt). Er is niets waard aanbeden te worden dan Allah (swt).

Sommige mensen denken dat de betekenis is, ”La rabb il-Allah”(deze betekenis geven de christenen). Dit is fout.

Natuurlijk is er geen rabb (Heer) behalve Allah (swt). Maar we moeten heel goed het verschil begrijpen tussen ”ilah” en ”rabb”. De betekenis van ”ilah” is algemeen en omvat veel meer dan het woord ”rabb”.
”Ar-Rabb” betekent dat Allah (swt) de Schepper en Opvoeder van de schepping is. Allah (swt) is ”Ar-Rabb al’alamien” (de Heer der werelden).
Maar we moeten ”Ar-Rabb” ook als de Enige ”ilah” zien. We moeten ook geloven dat ”Ar-Rabb” de enige is Die het waard is om aanbeden te worden. Hij is ”Al-ilah”. Hier is duidelijk het verschil tussen Tawheed en Shirk te zien.

De Moeshrik (afgodendienaren) geloven dat Allah ”Ar-Rabb” is. Zij geloven dat Allah de Schepper, de Onderhouder, de Opvoeder, etc. is. Maar zij aanbidden iets of iemand anders. Zoals de Christenen Îsa (Jezus) aanbidden. Zij nemen een ander tot ”ilah” (god). Hun aanbidding is dus niet compleet.
.
De Shahada (geloofsgetuigenis): ”La ilaha il-Allah” bestaat uit twee gedeelten.
1. La ilaha- er is geen god.
2. il-Allah- behalve Allah.
Het eerste gedeelte is een ontkenning (nafi).
Het tweede gedeelte is een bevestiging (ithbat).

”La ilaha il-Allah” houdt in dat men koefr (ongeloof) doet op alle valse goden behalve Allah , dat de bevestiging is. Allah (swt) zegt in de Qor’aan in Soerah Al-Baqara 2 aya 256: ”Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghôet(² verwerpt en in Allah gelooft, hij heeft zeker het stevigste handvat gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.”

(² Thaghôet, letterlijk ”degene die overschrijdt” (later in het stuk meer hierover)

Nafi (ontkenning) en ithbat (bevestiging) moeten samengaan voor Tawheed. Nafi (ontkenning) kan niet alleen en ithbat (bevestiging kan ook niet alleen. Neem je alleen het eerste gedeelte, “La ilaha” er is geen god, dan is dat koefr (ongeloof) omdat je alle goddelijkheid ontkent. Neem je alleen het tweede gedeelte, “il-Allah” dan noem je alles Allah en dit is ook koefr (ongeloof). Voor Tawheed (éénheid van Allah) moet dit samen gaan.

De betekenis van ”ilah”

Het woord “ilah” (god) is datgene wat je aanbidt. Het is datgene waar de harten zich aan over geven. Je keert terug naar die “ilah” bij alles wat je doet. Je hebt die “ilah” nodig en bent ervan afhankelijk. Je verlangt er naar alles voor die “ilah “ te doen en wil bij de “ilah” zijn. “Al-ilah” algemeen gebruikt kan voor alles worden gegeven wat de mensen als “ilah” zien. Voorbeelden hiervan zijn afgodsbeelden, de zon, de maan, de sterren, popidolen, filmsterren, zelfs de man of vrouw die je adoreert etc. etc. Kortom alles wat de mensen als afgod nemen is “ilah”. De ware “ilah” echter is Allah, maar het begrip “ilah” kan voor alle valse goden gebruikt worden. Maar als de moslim het woord “ilah” in algemene zin gebruiken bedoelen ze gelukkig meestal Allah (swt)

Ieder mens heeft in zijn leven twee dingen nodig en daar vecht en werkt hij/ zij zijn/ haar hele leven voor. Deze twee zaken zijn, het goede te verkrijgen en het slechte af te wenden, te vermijden en weg te doen. Als je iets goeds wilt voor jezelf ga je naar degene toe die jou daarbij kan helpen. En als je iets slechts weg wilt doen ga je naar degene toe die jou kan helpen dat slechte weg te doen.
Bijvoorbeeld: Als iemand geld nodig heeft gaat hij/ zij niet naar iemand toe die arm is. Als je ziek bent en medicijnen nodig hebt ga je niet naar de bakker. Als je een vijand hebt die jou wil slaan vraag je niet aan een kind om je te helpen, maar vraag je hulp aan iemand die jou daadwerkelijk kan helpen.

Als we kijken en beseffen hoe Groot Allah is, als we de Namen en Eigenschappen van Allah (swt) overdenken zoals bijv. De Barmhartige (Ar-Rahmân), de Genadevolle (Ar-Rahiem), de Schepper (Al-Châliq), de Machtige (Al-Qâdir), alles gaat zoals Hij wil (Ad-Djabbâr), de Beschermer (Al-Moehaymin), de Instandhouder (Al Hafiez), etc.etc., is er niemand anders waar je naar toe wilt gaan dan naar Hem (swt). Niemand anders neem je dan als “ilah”.

Hoe kan je hulp vragen en jezelf een “ilah” nemen die zelf ook weer afhankelijk is. Hoe kan je bijvoorbeeld een mens aanbidden terwijl die persoon, die je aanbidt, naast je sterft? Deze valse goden kunnen zichzelf niet helpen, hebben totaal geen macht. Hoe kunnen we die dan als “ilah” nemen als zij zichzelf niet kunnen helpen. Ook als slechtheden of problemen op je pad zullen komen, is niemand in staat dit tegen te houden.
Daarom heeft de boodschapper van Allah (saws) gezegd: ”Als je vraagt, vraag alleen aan Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan alleen bij Allah.” (Buchari)

In een andere hadith, een Qoedsie hadith (Heilige hadith) kunnen we lezen: De Profeet Mohammed heeft gezegd dat Allah (swt) heeft gezegd: ”O Mijn dienaren, jullie hebben geen kracht Mij te schaden, noch kunnen jullie kracht hebben Mij enig goed te schenken. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie en jullie allemaal zouden worden als de meest rechtschapen ziel, zal dit nog niet een atoom aan Mijn koninkrijk toevoegen. O, Mijn dienaren als de eerste van jullie en de laatste van jullie en jullie allemaal, hoog en laag, zich verzamelen op een grote plaats en Mij iets zouden smeken wat jullie wensten en Ik zou ieder van jullie geven waar jullie om vroegen, zal dat niets aan Mijn bezit afnemen, dan een naald kon verminderen aan de oceaan.” (Muslim)

Degene die in een“ilah” gelooft, gehoorzaamt hem en is nooit ongehoorzaam. Daarom kan er maar één ware “ilah”zijn, en dat is Allah (swt). Niemand anders kan dit zijn!! Waarom?

Niemand anders bezit die macht die kracht dan Allah (swt). Al het andere wat door de mensen aanbeden wordt, mensen, de zon, de maan, sterren etc., is zwakker dan Allah (swt). Het zijn allen schepselen van Allah (swt). Hoe kan je dus iets uit de schepping aanbidden en niet de schepper zelf ? Niets of niemand bezit de Eigenschappen van Allah (swt). Als iemand Eigenschappen van Allah (swt) toeschrijft aan iets of iemand anders, begaat hij/ zij shirk (afgoderij). Nooit kan iemand samen met Allah (swt) deze eigenschappen bezitten, iemand die dit doet is een moeshrik (afgodendienaar), en dit is tegen Ikhlâsh (zuiverheid), tegen “La ilaha il-Allah”. Hij/ zij breekt stukjes van de Tawheed (eenheid van Allah) af, en maakt zijn Tawheed minder, en dat is grote, grote shirk.

Een ander deel van shirk is de ”riya” (uitsloverij) en ”nifaq” (huichelarij, hypocrisie). Iemand doet iets om gezien te worden door andere mensen. Iemand doet iets voor de show. Of iemand zweert bijvoorbeeld bij iemand anders dan Allah (swt). Of iemand schenkt zijn vertrouwen in iemand anders dan Allah (swt). Ook degene die iets uit de schepping gelijk zet met Allah (swt), door bijvoorbeeld het volgende te zeggen, begaat shirk-riya:
”Als Allah het wil en die en die het wil.”
“Ik heb niemand anders dan Allah en die en die.”

Allah is de Enige Die goed en slecht bij de mensen brengt. Het is ook shirk en doet afbreuk aan “La ilaha il-Allah” om te geloven in magie, astrologie, toekomstvoorspelling, etc. Het is shirk om te denken dat men op deze manier dichter bij Allah gebracht kan worden en zo iets van het ongeziene kan krijgen.

Ook degene die zijn eigen wil (howe) en lusten volgt, zonder te kijken wat de boodschapper van Allah ons heeft gegeven, heeft zijn eigen wil als ”ilah” (god) genomen. Men volgt dan niet de Weg van Allah (swt) en heeft geen compleet begrip over ”La ilaha il-Allah”-de Eenheid van Allah (swt).

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammed zei: ”Vervloekt is de persoon die achter de dinars en dirhams en fluweel en zijde loopt. Als het ze wordt gegeven zijn ze gelukkig en als het ze niet wordt gegeven zijn ze ontevreden.” (Al-Buchari en Muslim)

Dit betekent dat iedereen die van iets houdt en daaraan gehoorzaamt en dit als de top, als zijn/ haar belangrijkste doel in het leven maakt, en houdt van, of haat heeft voor datgene waar hij/ zij van houdt, buiten Allah (swt), een slaaf is van datgene, en heeft dan datgene tot zijn/ haar eigen ”ilah” gemaakt.

Kijk naar de moslims overal op de wereld. Velen maken zich alleen maar druk om geld of goederen, velen die alleen maar willen verdienen zonder te kijken of het halal of haram is. Als ze links iets kunnen verkrijgen, springen ze naar links, als ze rechts iets kunnen bemachtigen, springen ze naar rechts. Zo maken zij datgene dan tot hun “ilah”.

Allah (swt) heeft ons gewaarschuwd tegen het gehoorzamen van Shaytân. Degene die Shaytân gehoorzaamt, aanbidt hem feitelijk. Allah (swt) zegt in Soerah Ya sîn 36 aya 60:
”Heb Ik jullie, o kinderen van Adam, niet opgedragen om de Shaytân niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.”
De profeet Ibrâhîm heeft gezegd tegen zijn vader: ”O mijn vader, gehoorzaam de Shaytân niet, voorwaar, de Shaytân is opstandig aan Ar-Rahmân “Asiya” (de Meest genadevolle).” (Soerah Maryam 19 aya 44)

Degene die zichzelf niet goed beschermt en niet vast houdt aan de aanbidding van en gehoorzaamheid aan Allah (swt), valt vanzelf in de aanbidding van Shaytân. Men kan zichzelf alleen maar veilig stellen in aanbidding van Allah (swt) door Ikhlâsh (zuiverheid) in aanbidding.

Allah zegt in Soerah Al-Hidjr 15 aya 42: ”Voorwaar, jij (Iblîs) hebt geen macht over Mijn dienaren, behalve (over) degene die jou volgt van de ghawien.” (afgodendienaren en degenen die afdwalen, de polytheïsten, de mensen die kwaad doen, criminelen etc)

Degenen die de waarde van “La ilaha il-Allah” bereiken, vallen niet in de handen van Shaytân. Dit zijn de ware dienaren. Zij hebben totaal begrip en handelen daar ook naar. Maar degenen die alleen maar “La ilaha il-Allah” met de tong zeggen en vervolgens hun eigen wil volgen, zijn leugenaars. Hun handelen is niet in overeenstemming met hetgeen zij zeggen. Er is zwakte in hun Tawheed. Zwakte ook in de kennis van “La ilaha il-Allah”. Op deze manier kan er steeds en steeds meer zwakte komen en hoe zwakker de persoon is/ wordt hoe meer hij/ zij ibadah (aanbidding) doet aan zijn/ haar eigen wil of aan Shaytân.

Soerah Al-Qashash 28 aya 50: ”…Weet dan dat zij slechts hun begeerte volgen. En wie dwaalt er meer dan wie zonder Leiding van Allah zijn begeerte volgt?”

Soerah Shâd 38 aya 26: ”…En volg niet de begeerte, want die zal je doen afdwalen van de Weg van Allah….”

Allah (swt) wil niet dat we alleen maar ”La ilaha il-Allah” zeggen en er niet naar handelen. De verplichtingen moeten we nakomen, zoals de Shalât, Zakât, Saum (vasten), etc. Wij moeten Allah (swt) aanbidden, maar het houdt niet op bij het verrichten van het gebed, het vasten of het geven van zakât. NEE!!! Alles wat we doen is aanbidding van Allah (swt), als we het doen, moeten we het oprecht doen en alléén voor Allah (swt). Ook als we de slechte zaken laten alleen omwille van Allah (swt) is dit aanbidding. En dit alles past zuiver in onze getuigenis ”La ilaha il-Allah”.

Maar doen we dingen of laten we dingen niet alleen om het Welbehagen van Allah te verkrijgen, maar voor een ander doel, dan is dit geen zuivere aanbidding met Ikhlâsh voor Allah (swt). Dan neemt men dat doel als “ilah” (god).

Dit kan schuil gaan in hele kleine dingen. Helpen we iemand alleen omwille van Allah (swt) of spelen er andere belangen mee? Geld verdienen doen we om in ons levensonderhoud te voorzien. Maar als je van iemand gaat houden of haten voor geld, of verkeerde zaken verrichten om geld te verdienen, neem je het geld als “ilah”.

Een “ilah” (god) kan dus alles zijn. Alles waaraan je gehoorzaamt buiten Allah (swt). En hoeveel verdwalen er niet in de doenja (wereldse leven)? Kijk, hoe zwak wij nog zijn in vergelijking met de boodschapper van Allah (saws) en zijn metgezellen (ra). Alles wat de boodschapper van Allah (saws) tegen zijn metgezellen (ra) zei, onthielden ze en pasten het direct toe in hun leven. Zij werkten er constant aan zichzelf te verbeteren. En wij zeggen ook vaak “La ilaha il-Allah” en toch blijven we vaak bezig met de verkeerde zaken en oordelen over anderen maar vergeten daarbij naar onszelf te kijken en vergeten dat wij onszelf ook nog veel meer moeten veranderen. “La ilaha il-Allah” is zo veelomvattend, de getuigenis behelst alles. Dus komen we weer op de eerste aya in het stuk terug:

“Fa’alem annahoe la ilaha il-Allah” (Weet(¹ dat er geen god is dan Allah)

(¹ weet/ weten betekent: kennis, omtrent iets.
Weet / doe kennis op over ”La ilaha il-Allah”

De boodschapper van Allah heeft zijn metgezellen (ra) dertien jaren lang de betekenis van “La ilaha il-Allah” geleerd. Als we de verhalen van de metgezellen lezen beseffen we hoe zwak wij zijn en hoe sterk hun geloof was. Zij hadden “La ilaha il-Allah” sterk en stabiel in hun harten. Voor hen had alles naast “La ilaha il-Allah” geen waarde.
Vaak zeggen mensen, praten we alweer over Tawheed? Dat weten we nu wel! Maar het is het begin en het einde van alles. De Qor’aan en de Soennah zijn er om begrip van “La ilaha il-Allah” te geven en om ons zo met kennis oprecht ibadah (aanbidding) te laten verrichten.

AT-Thaghôet
Dit betekent alle valse godheden, Shaytân etc.

Om “la ilaha il-Allah” goed te begrijpen is kennis over “At-Thaghôet” nodig.

Zoals we hebben gezien betekent “La ilaha” (er is geen god), dat je NIET moet geloven in valse godheden.

Allah (swt) heeft gezegd in Soerah Al-Baqara 2 aya 256: ”Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghôet verwerpt en in Allah gelooft, hij heeft zeker het stevigste handvat gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.”

Het sterkste handvat is “La ilaha il-Allah”
At-Thaghôet komt van het woord “attoghya”, dat “iets wat boven zijn grenzen gaat” betekent, letterlijke betekenis van het woord At-Thaghôet is, ”degene die overschrijdt”.

Mensen die problemen laten oplossen door anderen buiten Allah , of die iemand volgen, volgen At-Thaghôet.

Een persoon om zijn eigen bedachte rechtspraak vragen, iemand aanbidden en volgen en iemand gehoorzamen is allemaal het volgen van At-Thaghôet. In de gehele wereld is dit te zien. Er zijn zoveel mensen die verdwaald zijn of de aanbidding van Allah (swt) laten en At-Thaghôet aanbidden.

Omar ibn Al-Chattah (ra) heeft gezegd: ”At-Thaghôet is Sjaytân.”

Bijvoorbeeld:
Als mensen iemand volgen zonder dat zij weten of deze persoon/ personen Allah en de boodschapper van Allah (saws) wel volgen, zijn de persoon/personen die zij volgen At-Thaghôet en hebben ze deze tot hun “ilah” (god) gemaakt.

In Soerah At-Taubah 9 aya 31 staat: ” Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot hun heren naast Allah genomen en (ook) de Masîh, de zoon van Maryam, terwijl hun niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden, er is geen god dan Hij. Heilig is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen.”

Ibn Hatim vroeg de boodschapper van Allah , die de hierboven vermelde aya reciteerde: ”Maar aanbaden zij hen echt?” De profeet (saws) antwoordde:”Zeker deden zij dit, want zij verboden hen dat wat was toegestaan en zij stonden toe dat wat hen verboden was en hierin volgden zij hen, en zo aanbaden zij hen.”
(Tirmidhi, hassan hadith, door Sheich al Al-Bani verklaard)

At-Thaghôet is een algemeen woord dat gebruikt wordt voor alles wat wordt aanbeden en diegene die wordt aanbeden accepteert dit. Er zijn vele Thaghôet:
1. Shaytân, die uitnodigt tot aanbidding naar iets anders dan Allah (swt).
2. Diegene die denkt dat hij Al-Ilm Al-Ghaib (de kennis over het ongeziene) bezit en kent.
3. Diegene die buiten de grenzen komt en de Hokm (de wet) van Allah (swt) verandert.
De ware moe’mien (gelovige) doet Koefr (ongeloof) op At-Thaghôet zoals gezegd in de eerder genoemde aya uit Soerah Al-Baqara 2:256.

De eerste verplichting die iedere moslim na moet komen is: Koefr bi thaghôet en imân bilah – ongeloof in thaghôet en geloof in Allah (swt). Dus van “la ilaha il-Allah” kan je alleen een beter mens worden als:

1. Je de betekenis van ontkenning en bevestiging weet en begrijpt.
2. Je dit gelooft en zeker weet en je de totale inhoud accepteert.
3. Dat je er naar handelt.

Diegene die oprecht getuigt:


houdt oprecht van Allah (swt) en Zijn boodschapper (saws). Moge Allah (swt) ons moslims de kracht en de kennis geven dit stadium te bereiken.

Tot slot een voorbeeld uit de ahadith, de prachtige hadith over Abdoellah ibn Hoedhaifah as-Sahmi.

Dit gebeurde aan het hof van Ceasar in Rome ten tijde van Omar ibn Chattah (ra) die een leger stuurde om te strijden, Djihâd Fisabillilah-voor de zaak van Allah (swt) tegen de Romeinen. Ook Abdoellah ibn Hoedhaifah was hierbij.

“De keizer van Rome had al veel gehoord over de moslim soldaten. Hij had gehoord hoe sterk zij in het geloof waren en hoe makkelijk zijn hun leven fisabillilah gaven. De keizer zei dat als zijn soldaten één van de moslims gevangen konden nemen, hij hem levend bij zich wilde hebben.
Allah (swt) wilde (qadr-Allah) dat Abdoellah ibn Hoedhaifah (ra) gevangen werd genomen en naar de keizer werd gebracht. De soldaten van de keizer zeiden: ”Dit is één van de eerste metgezellen van Mohammed. Hij is nu in onze handen en we brengen hem bij u.”
De keizer keek hem lang aan en zei: ”Ik wil je iets aanbieden,…… ik doe je een voorstel.”
Abdoellah vroeg:”Wat is dat? Wat voor voorstel?” De keizer zei: ”Ik bied je aan…… ik nodig je uit christen te worden en…… als je dat doet laat ik je vrij en doe iets goeds voor jou.
Abdoellah zei heel krachtig: ”Dat krijg je nooit voor elkaar!! Ik sterf liever duizend keer dan dat ik accepteer wat jij zegt!”
De keizer zei: ”Ik zie dat je sterk en krachtig bent. Als je accepteert wat ik je hebt gezegd, krijg je een deel van mijn hele bezit.” Abdoellah glimlachte en zei: ”Wallahi (bij Allah), al geef je je gehele bezit en alles wat de Arabieren bezitten erbij zodat ik terugkeer van mijn dien (religie) zoveel als het knipperen van mijn oog, dan nog doe ik het niet.”
“Dan wordt je vermoord”: zei de keizer. Abdoellah antwoordde: ”Wat je wil.”
Vervolgens gaf de keizer opdracht hem te kruisigen en gaf zijn soldaten de opdacht om hem bang te maken door pijlen af te schieten die hem net niet zouden raken en hem vervolgens opnieuw te vragen christen te worden.
Abdoellah bleef weigeren. De keizer liet hem weer naar beneden halen en gaf zijn soldaten opdracht een grote pan met kokende olie te halen en liet ze tevens nog twee andere moslim gevangenen halen.
De keizer gaf de opdracht één van deze moslim gevangene in de olie te gooien. Abdoellah moest toekijken en zag hoe het vlees van de man verschroeide in de hete olie. Weer vroeg de keizer Abdoellah christen te worden. Op dit moment is Abdoellah nog sterker in zijn Imân, en nog harder dan hiervoor zegt hij: ”NEE.”
De keizer wordt kwaad en geeft opdacht hem ook in de olie te gooien nadat de tweede moslim gevangene erin was gegooid. De soldaten grijpen Abdoellah vast om hem naar de pan met olie te brengen. Zij zien tranen in de ogen van Abdoellah verschijnen. De soldaten denken dat hij zwak geworden is en ze zeggen tegen de keizer dat Abdoellah huilt.
De keizer zegt: ”Breng hem hier. Wil je nu christen worden?”
Abdoellah antwoordt: ”NEE.”
De keizer is verbaasd en zegt:”Wat is dat nu, waarom huil je dan?”
Abdoellah:”Waarom ik huil? Doordat ik tegen mezelf sprak en zei: ”Jij (Abdoellah) bent een nafs (ziel), ik word in de olie gegooid en mijn nafs gaat weg. Ik wilde dat ik zoveel zielen had als dat ik haren op mijn lichaam heb en elke keer in de olie zou worden gegooid voor de Islam.”
De keizer werd kwader en kwader en zegt: ”Wil jij mijn voorhoofd kussen dan ik laat je vrij.” Ondertussen denkende, dat Abdoellah dat toch nooit zou doen, omdat hij (de keizer) de vijand is.
Maar Abdoellah antwoordde: ”Laat je dan ook alle moslimgevangenen met mij vrij?”
Abdoellah dacht,…. het zijn vijanden van Allah (swt). Maar een kus op het voorhoofd van de keizer geven en daarmee alle moslims vrij krijgen, dat moet geen probleem zijn om te volbrengen.” Aboedoellah gaf de keizer een kus op het voorhoofd en vervolgens werden alle moslims vrijgelaten. Samen met Abdoellah keerden ze terug huiswaarts en naar Omar ibn Al-Chattah (ra).
Omar ibn al-Chattah was blij en keek naar alle gevangene en zei dat het voor iedere moslim verplicht was om het voorhoofd van Abdoellah te kussen. Vervolgens kuste hij (Omar) als eerste het voorhoofd van Abdoellah ibn Hoedhaifah.

Incha Allah dat dit voorbeeld ons kracht zal geven en ons sterker zal maken in onze da’wah en onze imân.
Alhamdoellilah Rabbil’alamien.Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh
Oegtikoem fie dien Selima el Adel


  Marijke.be  2. Geplaatst op 11 augustus 2009 om 09:06 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


Salam Shalom, de Vrede,

http://www.youtube.com/watch?v=CMadtYmuyww
http://www.youtube.com/watch?v=sbcmPe0z3Sc


Shalom, Salam, de Vrede en rechtvaardigheid voor iedereen gewenst,

Marijke.be

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Marijke.Be op 11 augustus 2009 om 10:00:39
Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X