bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Bijbel > Gij zult u geen gesneden beeld maken
  Wim  11. Geplaatst op 15 april 2006 om 16:06 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 DAVE,UW profeet jezus was een moslim, nooit van gehoord ! Yeshua(jezus)de (ZOON VAN GOD) is een jood hoor! NOGWEL DE ZOON VAN DE GOD VAN ISRAEL.Wat heeft uw jezus die volgens u de messias is maar niet de zoon van god te maken die zogezegd een moslim zou zijn geweest, een arrabier,uw jezus heeft nooit bestaan. met YESHUA DE MESSIAS die een jood is! Zijn er soms 2 mesiassen?.Wat heeft de GOD VAN ISRAEL te maken met de islam?..niets..Wat heeft de koran te maken met de bijbel.niets. kom niet meer af met de bijbel is vervalst of verloren of wat dan ook. Kom niet meer af met eender welke tekst vers uit de bijbel of uwe koran of uit welk boekse dan ook, kom niet meer af met welke religie dan ook, GOD HEEFT met relegie of godsdienst niets te maken, geloof heeft te maken met het verstand en hart,kom alleen maar af met de waarheid.Wie zoekt die vindt ze in de bijbel, de bijbel is geen relegie hoor,gooi uwe koran dat is relegie het verklaart de islam maar weg dave.Religies brengen oorlog haat moord verwarring, waarom? RELIGIES IS MENSENWERK.GELOOF KOMT VAN GOD ZELF.

  Aad  12. Geplaatst op 16 april 2006 om 15:24 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Mooi geschreven Wim, dit heb ik al zo vaak geschreven maar het is allemaal voor niks, gelukkig herdenken wij dat ruim 2000 jaar geleden jezus het volbracht heeft door toen al van de duivel te winnen door de zonden der mensheid op zich te nemen door te sterven aan het kruis en na drie dagen uit de dood te herijzen....schitterend toch hij leeft en hij komt nog een keer en dan zal iedereem hem aanschouwen.....

  Dave  13. Geplaatst op 16 april 2006 om 18:47 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Salam,

Hoi Wim en Aad,


Aller eerst wil ik je gelijk geven dat geloof inderdaad van God vandaan komt.
Had Abrahim dan geen geloof en zijn geloof beleden, en deden zijn volgelingen niet evenzo de volgelingen die jij Joden noemt maar ik Moslim, daar Moslim betekent "Onderworpene aan God" en dit is nooit etnisch bepaalt. Is God een rasist dat alleen Joden godsvolk kunnen zijn terwijl godsvolk een volk of een mengeling van volken is dat zich onderwerpt aan God?
Had Abrahim zich dan niet onderworpen aan God?
Had Mozes zich niet onderworpen aan God en de wet geopenbaart. Is dat geen godsdienst, hij die zich aan de wet onderhoud?
Israel betekent dienaar gods of te wel in gods dienst of te wel godsdienst!!
Wie in Gods Dienst wandelt is dus een Moslim, hij doet dat wat god dient.
Zijn alleen arabieren Moslims Wim? Wat een gebrek aan inzicht Wim, de grootste groep moslims zijn toevallig niet de arabieren maar de indonesiers. Mohammed,vzmh, was een Arabier, een semiet net zo als de Joden semieten zijn. Semiet zijn is een ras en arabieren joden zijn volken broeders

Komt gods dienst dan niet van God, Wim en Aad?
Mischien jouw godsdienst niet, die komt mischien voort uit het getuigenis van mensen en leerstellingen van priesters!!!

MIjn Godsdienst komt van God en Dank zij God, Ik ben Moslim (Ik heb mij onder worpen aan Gods Wil)

Aaan wie hebben jullie je dan onderworpen?

[3.16] Hen die zeggen: "Onze Heer, voorzeker hebben wij geloofd, vergeef ons daarom onze zonden en red ons van de straf van het Vuur."

[3.17] En de geduldigen, de waarachtigen, de gehoorzamen en zij die wel doen en zij die vergiffenis vragen in de morgenstond.

[3.18] Allah getuigt, dat er geen God is dan Hij en de engelen en degenen, die kennis bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.

[3.19] Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen.

[3.20] En zeg wanneer zij met u redetwisten: "Ik, en degenen die mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen." En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: "Hebt gij u onderworpen?" Als zij zich onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan; en Allah ziet zijn dienaren.

Dave, Abdellah
Ik getuig God=1 en Mohammed zijn profeet.
EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Dave op 16 april 2006 om 19:04:33  Wim  14. Geplaatst op 16 april 2006 om 19:40 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

jawel AAD,het zal zeker werken hoor! goede moed man!ze weten waarschijnlijk nog niet alles, of ze willen het niet weten, of ze mogen het niet weten.maar zeker is het zijn diepgelovige mensen hoor die moslims.jazeker, satan weet heel goed dat jezus de zoon van god is,en god zelf is.satan weet heel goed dat god zelf de mens gered heeft.wie zou het anders kunnen doen? een mens kan zichzelf niet redden van satan en zijn trawanten.Het was een strijd tussen satan en god vanaf het begin.Maar god had een voortreffelijk verlossingsplan, god werd zelf mens, dat is voor god geen probleem he! hij nam alle goddelijke overtredingen (zonden) op zich ,als mens droeg hij ze naar het kruis, hij stierf aan kruis, zijn goddelijk bloed samen met het menselijk bloed, stroomde over het kruis, de verzoening tussen god en de mens gebeurde hier,de verzoening door het bloed, en de verzoening in het bloed, AAN HET KRUIS RIEP YESHUA UIT HET IS VOLBRACHT.Daar heeft YESHUA de satan verslagen voor eeuwig.Daar heeft god zichzelf verzoend met zijn eigen schepping ,de mens. IN HET BLOED IS ONVOORSTELBARE GENADE. YESHUA stond op uit de dood, dat is voor god geen probleem he! Dat verwachte satan echt niet,want dood is dood.satan weet heel goed dat hij verslagen is hoor! Natuurlijk gaat satan rond als een brullende leeuw verslinden wie hij verslinden kan. Maar wanneer satan en zijn demonen en zijn trawanten hoort van een mens, dat onze GODDELIJKE YESHUA leeft, dat onze YESHUAS BLOED WARM IS,DAT ZIJN BLOED LEEFT,siddert de satan en zijn demonen en heel de hel! en is daar in de hel het hek van den dam! en maar brullen als een leeuw en dan komt onze YESHUA DE MESSIAS,DE MENSENZOON, DE ZOON VAN DE LEVENDE GOD DE GOD VAN ISRAEL DE GOD VAN ABRAHAM DE GOD VAN IZAAK DE GOD VAN JACOB en zet zijn voeten op de olijfberg in jeruzalem het middelpunt van de aarde, dan zal iedereen hem aanschouwen en hem kennen, YESHUA DE MESSIAS DE OVERWINNAAR DE KONING DIE ALLE BOZE MACHTEN EN KRACHTEN OVERWONNEN HEEFT EN ZE OPENLIJK HEEFT TENTOONGESTELD. DE RECHTVAARDIGE DE LEEUW VAN JUDA DIE WAS, DIE IS, DIE KOMEN ZAL.

DE GENADE VAN YESHUA DE MESSIAS U GENOEG !!!!

HET BESTE VOOR U AAD.

  Dave  15. Geplaatst op 16 april 2006 om 20:10 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Salam Hoi Wim


Mijn God is de God en schepper van al wat geschapen is en niet alleen van het volk israel.
Mijn God is alwetend en alwijs en almachtig jouw mensgod niet daar hij slechts kon openbaren wat God hem gegeven had en ook wist hij de ure niet van het oordeel want dat wist god alleen. Hij zegt zelf dat God groter is als hij zelf.
Ook wist jouw mensgod niet de tijd wanneer een vijgenboom vrucht droeg. Jezus was een profeet Wim, de bijbel zegt het zelf, nergens zegt Jezus ik ben God, nee Jezus,vzmh, is een schepping van God netzo als Adam was. Kan het geschapenen gelijk zijn aan God?

Was Jezus niet van het mannelijk geslacht en dus geschapen?
Mat 19,4
Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’


Is Jezus,vzmh, de alwetenede God?

Mar 11,13
Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen.


Mijn God, mijn Schepper is een God die nooit slaapt en onvermoeibaar is. Jezus,vzmh, was vermoeit en lag te slapen, is hij god?

Jes 40,28
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Mar 4,38
Maar hij (Jezus) lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’Lees nog maar eens, Jezus,vzmh, noemt zich profeet.

Mat 19:17
Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

Mat 10,41
Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in de naam van een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.

Mat 13,57
En zij werden aan Hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.

Mat 21,11
En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Názareth in Galiléa.

Mar 6,4
En Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en onder zijn verwanten, en in zijn huis.

Luk 4,24
En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland.

Luk 7,16
En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht.

Luk 13,33
Doch Ik moet heden, en morgen, en de volgende dag reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem.

Luk 24,19
En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus de Nazaréner, Die een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

Joh 4,19
De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

Joh 4,44
Want Jezus heeft Zelf getuigd, dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft.

Joh 6,14
De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de profeet, Die in de wereld komen zou

Joh 7,40
Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet

Joh 9,17
Zij zeiden weer tot de blinde: Gij, wat zegt gij van Hem; omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een Profeet


Jouw mensgod zegt anders zelf dat hij alleen voor de verlorenen van het volk israel kwam en niet voor de heidenen en die mensgod noemt niet joden een hond en een zwijn.

Mat: 15:24
24 Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ 25 Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26 Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de HONDEN te voeren.’ 27 Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ 28 Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Mat 7,6
Geef wat heilig is niet aan de HONDEN en gooi je parels niet voor de ZWIJNEN; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

Mar 7:27
Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de HONDEN te voeren.’ 28 De vrouw antwoordde: ‘Heer, de HONDEN onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29 Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’

Ook in de brieven worden heidenen honden genoemd

Fil 3:1
1 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. 2 Pas op voor die HONDEN met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3 Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf,

Ook in de openbaringen
Openb 22:14
Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de HONDEN die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.


En Jezus was dus niet voor de gehele wereld gekomen Wim, alleen voor israel.

Matteüs 15:24
Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls…

Matteüs 10:5-6
Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls…


Een satan is een tegenstander van God,
Wie adviseert mij om iemand naast God te plaatsen en God op te splitsen in drie en een mens te aanbidden en die mens, die ik van jouw moet aanbidden getuigde zelf dat God groter is als hem zelf en dat hij zelf door God gezonden was en dat hij zelf niets kon doen als God het hem niet gegeven had en dat hij zelf getuigd ook de ure niet te weten want alleen God kent de ure en de tijd??

Wie is er dus een verleider, een satan een antiecrist en wie vraagt wie om zijn schepper te verlaten?
Hij die oproept om God de Schepper alleen te aanbidden zoals Jezus,vzmh, en Noach en Mozes en Abrahim en Jacob en Ismail en Isaac, vrede zij met hen dat ook opriepen aan hun tijdgenoten om de ene God te aanbidden,
of hij die oproept om een gouden koe te gaan aanbidden, een pharao of een profeet zoals Chrishna die ook een God is voor de hindoes of een zoon van god, jezus, die volgens hem ook aan god gelijk is en die gelijk is aan het godsbeeld van Constatijn en Rome.


Ik wens je verlossing van de heidense drie-eenheid en dat je mag zien dat de bijbel zelf jou geloof tegen spreekt.

Hoe kan dat Wim?

Dave Abdellah,

Ik getuig God=1 en Mohammed,vzmh, zijn laatste profeet.

  Aad  16. Geplaatst op 17 april 2006 om 09:03 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Wim, ji erkent de waarheid,jezus als het lams god schitterend toch...
Dave, zit te veel in zijn religie, het is jammer voor hem dat hij er niet uit kan of wil komen.
Pas als jezus zal verschijnen aan ons kan het te laat zijn...


  Dave  17. Geplaatst op 17 april 2006 om 12:04 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Salam

Hoi beste Aad en Wim,

Wim jij zegt dat de satan bang is van Jezus want jezus is god volgens jullie? Hoe kon die satan God nou beproeven, staat Satan boven God? Kan Satan de almachtige beproeven?

Als ik satan ben volgens jullie, hoe kan het dan dat ik niet beef voor Jezus,vzmh?

Beste Aad en Wim.
Ik heb vrees voor mijn Schepper alleen, Hij heeft de macht om mij genadig te zijn of mij te werpen in de hel of mij te leiden op het rechte pad naar het paradijs.

Blijven jullie maar ontzag hebben voor de duivel die niets anders kan doen dan inblazen van gedachtes en wensen.
Ik heb ontzag voor mijn schepper en aanbid Hem alleen.


Verlossing wens ik jullie van die heidense drie-eenheid.

Dave Abdellah,
Ik getuig God=1 en Mohammed,vzmh, zijn laatste profeet.EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Dave op 17 april 2006 om 15:18:54  Aad  18. Geplaatst op 17 april 2006 om 21:17 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

wij zeggen niet dat jij satan bent maar dat de religie de islam een idee is van de satan, om iedereen van jezus de zoon van god weg te houden, de waarheid hij die opstond uit de dood, en weer leeft.......en mohamed??????????

  Wim  19. Geplaatst op 17 april 2006 om 21:19 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Dave, zolang je star blijft doen, en niet echt de waarheid wilt weten, weet ik dat je niet alles wilt begrijpen of het echt WILT weten. Je zit toch al lang genoeg op het forum om het verlossingswerk te kennen? Dave ik probeer het goed te formuleren voor u: het verlossingswerk van Jezus ken je zeker al. Het verlossingswerk heeft geen verdediging nodig. Mensen helpen u al lang te begrijpen, de mensen op het forum hebben het beste met u voor. Misschien denkt u van niet, maar toch is het zo. Dave als je echt de waarheid wilt weten, zullen de mensen je hierbij helpen, dat doen trouwens allang. Weet, ik wil u niet bekeren ik wil u iets laten weten. En omdat je al zo lang op het forum zit verwacht ik van u andere vragen. ik ga niet met u strijden over de bijbel of over Yeshua of wat ik heb geschreven. Daar is Yeshua te belangrijk voor. Het beste Dave.

  Dave  20. Geplaatst op 17 april 2006 om 21:31 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Salam,

Hoi Wim,

Het gaat om wat de profeten hebben gesproken en die getuigen tegen jouw verlossings theologie en tegen de drie-eenheid.
Het gaat niet om star doen beste Wim.
Bewijs jij maar aan de hand van het oude testament dat God 1+1+1=3 is.

Jij weet toch ook dat jezus,vzmh, heeft gezegt dat de Vader groter is als hem?

Dus 1/3 van die drie-eenheid kan hij al niet zijn!!
Vertel mij dan eens hoeveel procent God is de Zoon dan God?
Kan jij mij dat antwoorden?

Ik wens je verlossing van de heidense drie-eenheid, en het paradijs.

Dave Abdellah,
Ik getuig God=1 en dit getuigenis wankelt nooit.

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Dave op 17 april 2006 om 21:32:09Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4, 5

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X