bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Bijbel > Gij zult u geen gesneden beeld maken
  Theo Bert  1. Geplaatst op 13 februari 2006 om 23:49 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De mens gebruikt een boom voor brandhout. Hij steekt het aan en warmt zich; ook bakt hij er brood op. Maar uit die boom maakt hij ook een beeld, een god waarvoor hij neerknielt en die hij aanbidt. Ja, van een deel stookt hij een vuur. Hij bakt er zijn vlees op en eet tot hij genoeg heeft. Hij warmt zich bij het vuur en zegt: “Heerlijk ik wordt warm, ik voel de hitte” En de rest verwerkt hij tot een beeld, een god voor wie hij knielt, tot wie hij zegt: “Jij bent mijn god, red mij!” (Jes. 44:15-17 Groot Nieuws vertaling)

Wat betekend deze metafoor? Wat heeft het mij te zeggen? Het zegt me, dat ik buiten Gods geopenbaarde Woord ( Jezus Christus) al snel ideeën heb over een god. Dan wend ik mij af van Jezus en fantaseer, filosofeer mij een eigen godsbeeld. Dan snijd ik mij een beeld, een afgod. Dan fluistert de oude slang de begeerte in. De verleider van den beginne geeft in om als God te willen zijn, om mij zelf tot god te verklaren.

Dan zegt hij alle godsdiensten zijn toch in principe gelijk. Ze hebben toch allemaal deel aan de waarheid? Waarom zou je voor Jezus kiezen? En geloof mij nu maar de boze, de satan bestaat niet.

Jij bent je eigen hemel en jij bent je eigen hel. Zo tracht de menseneter van den beginne je ziel te kapen. En anders maakt hij je wel wijs dat je geen ziel hebt. Dat het “nu” omvat wordt door de dood, dat er geen toekomst is.

Maar Jezus roept en zegt: Wie in Mij gelooft, gelooft in Mij niet , maar in hem die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, die ziet hem die Mij gezonden heeft. Ik ben in de wereld gekomen als een licht om iedereen die in mij gelooft, niet in het duister te laten.(Joh. 12:44-46)


  Dave  2. Geplaatst op 11 april 2006 om 09:22 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Salam,

Hoi Theo,

Het aanbidden van een gekruizigd mens, een profeet, die volgens jullie een god is, is dat geen afgoderij?
Is Jezus,vzmh, vergelijken met God geen afgodenrij?

jesaja 40:18

Met WIE wil je God vergelijken,
hoe is hij uit te beelden?
19 Met een godenbeeld misschien?
Dat is door een ambachtsman gemaakt,
door een edelsmid overtrokken
met goud en zilverbeslag.
20 Met een beeld, opgericht op een bergtop?
Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt,
met zorg gekozen door een vakman,
die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt.

21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Is het je niet van meet af aan verteld?
Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?
22 Hij troont boven de schijf van de aarde
– haar bewoners zijn als sprinkhanen –,
hij spreidt de hemel uit als een doek,
spant hem uit als een tent om in te wonen.
23 Hij maakt vorsten nietig,
de leiders van de aarde onbeduidend:
24 nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid,
nauwelijks hebben ze wortel geschoten,
of hij blaast over hen, en ze verdorren
en de stormwind neemt hen op als kaf.
25 Met WIE wil je mij vergelijken, zegt de Heilige,
AAN WIE BEN IK GELIJK TE STELLEN?
26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?
Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken,
hij roept ze bij hun naam, een voor een;
door zijn kracht en onmetelijke grootheid
ontbreekt er niet één.is Jezus,vzmh, de alwetenede God?

Mar 11,13
Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen.Mijn God, mijn Schepper is een God die nooit slaapt en onvermoeibaar is. Jezus,vzmh, was vermoeit en lag te slapen, is hij god?

Jes 40,28
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Mar 4,38
Maar hij (Jezus) lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’


Was Jezus niet van het mannelijk geslacht en dus geschapen?
Mat 19,4
Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’


Heeft Jezus,vzmh, jullie geleerd de enige God te aanbidden of om Jezus,vzmh, zelf te aanbidden?

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Wiens naam moet geheiligd worden, die van jezus of de naam van God?
Hoe komt zijn koninkrijk en van wie is het koninkrijk?
Wiens wil geschied die van Jezus,vzmh, of die van God?
Van wie ontvangen wij het leven en het brood van Jezus,vzmh, of van God?
Aan wie vragen we vergeving van schuld aan Jezus,vzmh, of aan God?
Wie moeten we vragen om geen wzare beproefingen te moeten door staan?
Wie moeten we vragen om je met zijn hulp te bevrijden van het kwaad?

Dave Abdellah,
Ik getuig God=1 en Mohammed,vzmh, zijn laatste profeet.

  Aad  3. Geplaatst op 11 april 2006 om 10:39 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Wij aanbidden jezus omdat hij de enige weg naar god is en andersom, jou geloof is een misleiding van de satan begrijp dat nu eens een keer...
Keer je tot de heer en je zonden zullen vergeven worden

  Wim  4. Geplaatst op 14 april 2006 om 23:49 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 
DAVE, doe geen moeite meer om te ontkennen dat JEZUS de zoon van GOD is, de mensen geloven jou allang niet meer, ge zult het zelf zien. Doe zeker geen moeite meer te ontkennen dat satan niet bestaat, de mensen hebben je allang door, want gij bent satan zelf.

  Dave  5. Geplaatst op 15 april 2006 om 08:53 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Salam

Hoi Wim.

Beslis jij voor alle mensen dat ze mij wel of niet geloven? Waar haal jij dat vandaan en op wiens gezag spreek jij dan?
En trouwens ik zit erniet mee dat jij mij zo noemt, een groot profeet hebben zij ook zo genoemd, dus het getuigenis van een mens doet mij niets.
Hadden deze mensen in onderstaande gelijk of werden zij geinspireerd door de satan zelf?

14 Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. 15 Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen, kan hij demonen uitdrijven.’ 16 Anderen verlangden van hem een teken uit de hemel om hem op de proef te stellen. 17 Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en huis na huis stort in. 18 Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf! 19 Als ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! 20 Maar als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 21 Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig.


Het gaat er om wat de evangelie-en zeggen, en wat de profetie-en zeggen.
staat er en er zal een godsmens komen op aarde en gij zult hem aanbidden?

Nee Wim er staat een getuigenis van Mozes,vzmh over de komst van een profeet. Is Mozes,vzmh, ook satan zelf?
En de Evangelie-en spreken over de profeet Jezus,vzmh. Is het evangelie ook satanisch Wim.

En wie zegt dat ik niet geloof dat er een satan is? Ik geloof wel zeker in een satan die de gelovige misleid om de ene ware God niet te gaan aanbidden.

Mat 4,10
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer ALLEEN HEM.”’

Deut 18:15 heeft toch betrekking op jezus,vzmh? hoe kan er dan staan profeet Wim?
Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.Mat 19:17
Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

Mat 10,41
Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in de naam van een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.

Mat 13,57
En zij werden aan Hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.

Mat 21,11
En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Názareth in Galiléa.

Mar 6,4
En Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en onder zijn verwanten, en in zijn huis.

Luk 4,24
En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland.

Luk 7,16
En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht.

Luk 13,33
Doch Ik moet heden, en morgen, en de volgende dag reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem.

Luk 24,19
En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus de Nazaréner, Die een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

Joh 4,19
De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

Joh 4,44
Want Jezus heeft Zelf getuigd, dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft.

Joh 6,14
De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de profeet, Die in de wereld komen zou

Joh 7,40
Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet

Joh 9,17
Zij zeiden weer tot de blinde: Gij, wat zegt gij van Hem; omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een Profeet


Vrede wens ik je Wim en verlossing van die heidense drie-eenheid

Dave Abdellah
Ik getuig God=1 en niet 1+1+1=3=1

  Aad  6. Geplaatst op 15 april 2006 om 11:28 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Goed gesproken Wim, dave heeft het zelf jammer genoeg niet door, want als je in jezus gelooft zullen je ogen geopend worden, er is nog hoop voor hem zoals god zegt een ieder mag tot mij komen

  Aad  7. Geplaatst op 15 april 2006 om 11:31 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Jezus is de enige weg tot de vader hij leeft, mohamed is zo dood als een pier...jezus komt op een dag om te oordelen,,,en te veroordelen als je kiest voor satan....
Dave, je kansen zijn nog niet verspeeld.......

  Dave  8. Geplaatst op 15 april 2006 om 12:04 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Salam

Hoi Aad,

Het zijn niet mijn woorden vriend, jezus,vzmh, zegt zelf dat God alleen aanbeden moet worden.

Mat 4,10
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer ALLEEN HEM.”’

Jammer dat je dat ziet en dat je dat allemaal niet wil lezen het geen tegen jouw getuigd in jouw geschrift.

Ik getuig God=1 n de Enige die van niets afhankelijk is, en dit getuigenis wankelt nooit.

  Aad  9. Geplaatst op 15 april 2006 om 12:20 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

er is maar een wegn naar jezus toe via god en anders om....
God een jezus zijn een

  Aad  10. Geplaatst op 15 april 2006 om 12:23 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De satan is bang voor jezus want hijweet dat hij kansloos is.......

Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4, 5

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X