bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cursus Bijbel uit de doekem - De Bijbel wordt uit de doeken gedaan: je kijkt naar schilderijen, filmpjes en teksten
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp verwijderen uit favorieten lijst Bijbel > Forum > Spam > Is de Bijbel het woord van God?
  Juan  1. Geplaatst op 29 augustus 2005 om 17:58 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Ja klopt, haha

Ik vond dit op de site van www.al-islaam.com. Ik vind het een mooi stukje, dus wil het met jullie delen:

Het oordeel op het lezen van boeken van Ahloe l-Kietaab en debatteren met hen op het internet.Vraag: Waar ik mij zorgen om maak is de verspreiding van valse denkbeelden op het internet dat door sommige christenen wordt gedaan. Zij sturen e-mails waarin zij de moslims door middel van verzonnen verhalen oproepen tot het christendom. Ik wil weten wat onze reactie moet zijn betreffende Alexander de Grote over wie zij beweren dat hij op 33 jarige leeftijd stierf terwijl in de Qor-aan vermeld staat dat hij op oude leeftijd stierf.

Antwoord:
Geprezen zij Allah

Het is niet toegestaan om de schoonschijnende argumenten die de christenen verspreiden op het internet of via andere media te lezen, of met hen deel te nemen aan religieuze discussies en debatten, behalve voor degenen die hiertoe bevoegd zijn, die bewijs hebben en die weten hoe ze argumenten kunnen geven. Een aantal geleerden hebben vermeld dat het haraam is om te kijken in de boeken van de mensen van het boek, behalve voor degenen die een diepe kennis bezitten, omdat ons bevolen is om noch te geloven noch om niet te geloven in hetgeen zij ons meedelen over de verhalen die niet aanwezig zijn in onze religie. Er is geen zekerheid dat de doorsnee persoon die geen kennis bezit uiteindelijk niet zal eindigen in het geloven van de valsheid en het verwerpen van de waarheid. Bovendien is de mens zwak en schoonschijnende argumenten zouden wortel in het hart kunnen schieten en het zou moeilijk kunnen worden om hiervan af te komen. De volgende fatwa is uitgevaardigd door de staande comit:

"Een grote hoeveelheid aan verdraaiingen, toevoegingen en verwijderingen is toegedaan aan de voorgaande goddelijk geopenbaarde geschriften, zoals Allah heeft vermeld. Daarom is het niet toegestaan voor de moslim om ze te lezen of te bestuderen, tenzij hij iemand is met een diepe kennis en ernaar streeft om de verdraaiingen en tegenstrijdigheden daarin te verduidelijken." (3/311)

Dus welke christelijke boeken jou dan ook bereikt hebben, je dient je te haasten om je daarvan te ontdoen.

Met betrekking tot wat je zegt over Alexander de Grote, dit is een schoonschijnend argument welke een aantonend bewijs is voor de stomheid en onwetendheid van de christenen.We zouden daarom vanuit verschillende invalshoeken kunnen antwoorden, onder andere als volgt:

1. In de Qor-aan wordt de leeftijd van Dzoe l-Qarnayn niet genoemd, en evenmin de tijd waarin hij geleefd heeft.

2. Dzoe'l Qarnain die in de Qor-aan genoemd is, is niet Alexander de Macedonir of de Griek die Alexandrie gebouwd heeft. Deze Alexander is degene die op 33 jarige leeftijd overleed, zoals in de christelijke boeken vermeld is. Hij leefde 323 jaar voor de geboorte van de Messias (vrede zij met hem).


Dzoe l-Qarnayn die in de Qor-aan genoemd is leefde ten tijde van Ibraahiem (vrede zij met hem), en er is gezegd dat hij moslim werd aan de hand van Ibraahiem (vrede zij met hem), en hij ging lopend op bedevaart naar de Ka'bah. De geleerden verschillen van mening of hij een profeet was of een rechtschapen slaaf of een rechtvaardige koning, maar ze zijn het er met elkaar over eens dat hij een moslim was, een monothest (gelovige in de Tawhied) en iemand was die gehoorzaam was aan Allah.

Het beste is dus zich niet bezig te houden met het verklaren van wat hij was, omdat de profeet zei: "Ik weet niet of Toebba' een profeet was of niet, en ik weet niet of Dzoe l-Qarnayn een profeet was of niet." (Overgeleverd door Al-Haakim en al-Bayhaqie; Sahieh' verklaard door al-Albaanie in 'Sahieh' Al-Djaami', nr. 5524).

3. Het verschil tussen deze rechtschapen slaaf en de Macedonir Alexander die een kaafir was, is welbekend bij de moslimgeleerden. Ibn Kathier (moge Allah genade met hem hebben) zei in 'Al Bidaayah wa n-Nihaayah (1/493):

"Er is overgeleverd dat Qataadah zei: Alexander was Dzoe l-Qarnayn en zijn vader was de eerste van de Caesars,en hij was n van de afstammelingen van Saam ibn Noeh (Shem de zoon van Noach). Wat betreft Dhoe' l Qarnain, hij was Alexander de zoon van Philip...ibn Roemi ibn al-Asfar ibn Yaqaz ibn al-'Aas bin Is-haaq ibn Ibraahiem al-Khaliel. Dit is de stamboom van hem gegeven door al-H'aafidhz ibn 'Asaakir in zijn 'Taariekh'. (Hij staat bekend als) de Macedonier, de Griek, de Egyptenaar, de stichter van Alexandri, op wiens gebeurtenissen van zijn leven de Grieken hun kalender baseerden. Hij kwam veel later dan de eerste Alexander. Dit was ongeveer driehonderd jaar voor de Messias. De filosoof Aristoteles was zijn minister en hij is degene die Daar bin Daar (Darius) vermoord had en de koningen van Perzi vernederde en hun landen binnendrong.

We hebben hem aandacht geschonken omdat mensen denken dat zij n en dezelfde persoon zijn en dat degene die in de Qor-aan genoemd wordt degene is wiens minister Aristoteles was, wat resulteerde in een heleboel misverstanden en ingrijpende corruptie. De eerstgenoemde was een rechtschapen gelovige slaaf en een rechtvaardige koning, en de laatste was een moeshrik en zijn minister was een filosoof. Er waren meer dan duizend jaren tussen deze twee, welke overeenkomst kan er dan tussen deze twee zijn? Ze zijn totaal niet hetzelfde en zij hebben niets gemeen, behalve in de gedachten van een gek die niets weet." (Tot zover de woorden van Ibn Kathier, moge Allah genadig met hem zijn).

4. De christenen hebben geen informatie in hun heilige boek over de tweede Alexander, laat staan de eerste. Het enige wat zij hebben is het verhaal van de visioenen van Danil, waarover zij beweren dat dit verwijst naar de heerschappij van deze ongelovige Alexander, en de verdeling van zijn koninkrijk na zijn dood.

5. Als we veronderstellen dat er een verschil is tussen hetgeen de Qor-aan zegt en wat hun boeken zeggen over een persoon of een gebeurtenis, waarom zou dat dan als vreemd beschouwd moeten worden? Er zijn vele dergelijke verschillen, vooral in de verhalen van de profeten zoals Ibraahiem (Abraham), Noeh' (Noach), Loet (Lot), Moesa (Mozes), Daawoed (David) en 'Isa (Jezus), vrede zij met hen allen. De christenen hebben geen betrouwbare en doorlopende ketting van overlevering voor dit boek waarin zij geloven, en zij weten niets over degenen die het hebben vertaald. Bovendien bevat het tientallen tegenstrijdigheden die elke bewering van onfeilbaarheid of de bewering dat dit geschreven zou zijn met de inspiratie van de Heilige Geest ongedaan maakt. Het is al voldoende om de tegenstrijdigheden in de stamboom van Jezus op te merken!

Hoe kunnen we dan wat in deze verdraaide boeken staat als een maatstaf gebruiken om te oordelen over de Heilige Qor-aan die bewaard wordt door Allah?!

En Allah weet het best.

www.islam-qa.com


Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X